สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ควรทราบ

เรื่อง ” สิทธิประโยชน์ – การคำนวณเงินประกันสังคม/เงินสมทบ และระยะเวลาการนำส่ง “
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วิทยากร นายกฤษดา  ชูพงษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการประกันสังคม  ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 5

 

“เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนและการคำนวณในการนำส่งเงินประกันสังคม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิกรณีบำนาญชราภาพ สิทธิ ประโยชน์กรณีชราภาพ และการคำนวณการจ่ายบำนาญชราภาพ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง”

 

head_news