0

การศึกษาวิเคราะห์สภาพอากาศและอุณหภูมิของโรงอาหาร

การศึกษาวิเคราะห์สภาพอากาศและอุณหภูมิของโรงอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังการปรับปรุง พ.ศ. 2554

ที่ปรึกษาโครงการ
1. รองศาสตราจารย์วีระชัย  สิริพันธ์วราภรณ์    ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์นารถธิดา  ตุมราศวิน       รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง

คณะทำงานและสัดส่วน
1. นายคำรณ  โชธนะโชติ           หัวหน้างานบริหารและธุรการ  งานบริหารและธุรการ
2. นางสาวชมพูนุท  อินทรปาลิต   หัวหน้าสถานที่  งานบริหารและธุรการ
3. นายไพรัตน์  ศิริเกียรติดำรงค์    หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง  งานบริหารและธุรการ

บทคัดย่อ        

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพอากาศและอุณหภูมิของโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความแรงลม จำนวน 39 จุด รอบๆ โรงอาหาร เป็นเวลา 9 วัน และนำข้อมูลแรงลม ความชื้นอากาศ และอุณหภูมิ ที่เก็บได้ จำนวน 39 จุด ภายในโรงอาหารไปจัดทำเป็นกราฟแสดงอากาศ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของแต่ละวัน เพื่อวิเคราะห์อุณหภูมิภายในโรงอาหารเปรียบเทียบกับอุณหภูมิโดยรอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Heat Index หรือดัชนีความร้อน ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงถึงความร้อนที่มนุษย์รู้สึกได้ โดยจะคำนวณจากการนำเอาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มาคำนวณ ผลการวิเคราะห์พบว่า

Continue Reading

Share