0

ลำดับชั้นกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

image

            มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐  เหตุผล

Read more