0

ผลการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน

Free-SEO-Training-Course-2ผลการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557

โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารและธุรการ ได้ทำการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการบริหารและจัดการหลักสูตรอบรมให้มีความเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนภายในคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 380 คน มีผู้ตอบแบบสำรวจความจำเป็นทั้งสิ้น จำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 88.68 ผลการศึกษา พบว่า

แผนภาพที่ 1 ระดับการศึกษา
train01
แผนภาพที่ 2 ปฏิบัติงานสังกัด
train02
แผนภาพที่ 3 หลักสูตรที่จำเป็นที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
train03

 1.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1. โปรแกรม Excel

9

2.67

2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office

7

2.08

3. Microsoft Power Point

4

1.19

4. Microsoft Photoshop

3

0.89

5. PHP

2

0.59

6. กราฟิก การออกแบบสิ่งพิมพ์

1

0.30

7. การจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ

1

0.30

8. การ Format เครื่องด้วยตัวเองและการลง Program

1

0.30

2. ทักษะทางวิชาชีพ/โปรแกรมตามสายงาน

ทักษะทางวิชาชีพ/โปรแกรมตามสายงาน

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1. การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx)

4

1.19

2. โปรแกรม Linux

2

0.59

3. การสืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

2

0.59

4. ทักษะเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาระบบ Network Computer

1

0.30

5. Innopac

1

0.30

6. Open stack

1

0.30

7. Digital Library

1

0.30

8. ใช้งาน Adobe Illustralor flash

1

0.30

9. โปรแกรม Excel

1

0.30


3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1. การเขียน-การฟัง-การพูด-การอ่าน

3

0.89

2. การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English for Everyday)

1

0.30

3. การสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

1

0.30

4. การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1

0.30

4. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1. ภาษาญี่ปุ่น-จีน

6

1.78

2. ภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม

4

1.19

3. ภาษาญี่ปุ่นเนื่องจากต้องดูแลนักเรียนญี่ปุ่นที่เข้ามาแลกเปลี่ยนด้วย

1

0.30

4. ภาษาในภูมิภาคอาเซียน

1

0.30

5. ภาษาฝรั่งเศส

1

0.30

5. ทักษะด้านการให้บริการ

ทักษะด้านการให้บริการ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1. เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิผล

5

1.48

2. การให้บริการที่ดี/จิตบริการ (Service Mind)

5

1.48

3. บริการคอมพิวเตอร์

1

0.30

6. ทักษะด้านการเป็นผู้บริการระดับกลางระดับสูง

ทักษะด้านการเป็นผู้บริการระดับกลางระดับสูง

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

5

1.48

2. การบริหารระดับต้น-ระดับกลาง

4

1.19

4. ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

2

0.59

7. ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1. การปฏิบัติตนกับการทำงาน

4

1.19

2. ด้านห้องปฏิบัติการ

2

0.59

3. การประกันคุณภาพการศึกษา

2

0.59

4. ระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ชัดเจน ถูกต้อง

1

0.30

5. ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1

0.30

8. สุขอนามัยในการปฏิบัติงาน

สุขอนามัยในการปฏิบัติงาน

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1. เทคนิคการล้างห้องน้ำให้สะอาดและปลอดภัย

3

0.89

2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1

0.30

3. สอนวิธีการกำจัดโรค

1

0.30

9. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1. โปรดติดตามว่าจัดฝึกอบรมไปแล้วบุคลากรได้นำไปใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่

6

1.78

2. ควรจัดฝึกอบรมบ่อยๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่จำเป็นไปใช้ประโยชน์

5

1.48

3. การอบรมภาษาอังกฤษ ควรให้อบรมตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน

4

1.19

4. ควรอบรมช่วงเช้าเพราะเป็นช่วงที่สามารถเรียนได้อย่างเต็มที่

2

0.59

5. ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า

1

0.30

*นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

Share

KMSC

Leave a Reply