0

ข้อควรรู้ว่าด้วย สิทธิการได้รับเงินชดเชย

compensation
ข้อควรรู้ว่าด้วย สิทธิการได้รับเงินชดเชย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

เงินชดเชย หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานติดต่อกัน

พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ต่อมาเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณีดังต่อไปนี้

 1. ครบเกษียณอายุงาน
 2. อธิการบดีสั่งให้ออกจากงาน กรณี
  2.1    ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านการประเมินติดต่อกันสองครั้งและส่วนงานให้โอกาสปรับปรุงตัว
  แล้วแต่ผลประเมินยังต่ำกว่าเป้าหมายหรือมาตรฐาน
  2.2    ป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานของตนได้โดยสม่ำเสมอ
  2.3    มีลักษณะต้องห้าม เช่น ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วิกลจริต บกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นบุคคลล้มละลาย
  หรือเคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
  2.4    ขาดคุณสมบัติทั่วไป คือ เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2.5    ยุบเลิกส่วนงาน หรือยุบเลิกตำแหน่ง
  2.6    ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
  2.7    ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
  แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยในกรณีปฏิบัติงานครบระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 


อัตราการจ่ายเงินชดเชย

ระยะเวลา

จำนวนเงินชดเชย

ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ไม่น้อยกว่า 8 เท่าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 10 เท่าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย

พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและได้รับเงินชดเชยไปแล้ว ต่อมาภายหลังได้รับการบรรจุแต่งตั้งกลับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนงานของมหาวิทยาลัยอีก การรับเงินชดเชยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ค. กำหนดไว้ใน ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 ว่าการนับอายุงานเพื่อคำนวณเงินชดเชย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทการจ้างจากพนักงานมหาวิทยาลัย ให้นับอายุต่อเนื่องตั้งแต่วันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงวันพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน หากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงานที่พ้นสภาพและรับเงินชดเชยไปแล้ว ต่อมาภายหลังได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน ในส่วนงานเดิมหรือส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ให้นับระยะเวลาการจ้างเดิมรวมกับระยะเวลาจ้างใหม่เพื่อคำนวณเงินชดเชย โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนเดือนสุดท้าย ส่วนการจ่ายเงินชดเชยให้นำจำนวนเงินชดเชยที่เคยได้รับไปแล้วมาหักออกจากจำนวนเงินชดเชยที่คำนวณได้ และหากมีจำนวนเงินชดเชยเหลืออยู่ให้จ่ายเฉพาะเงินชดเชยที่ยังขาด

ทั้งนี้ ไม่สามารถนำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 มาใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

 ที่มา
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

Share

KMSC

Leave a Reply