ถอดบทเรียนจากการประชุม TQA Criteria 2014

              คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคณะและบุคลากรอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับแนวนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากล (World Class University) และเป็นทางเลือกลำดับต้น ๆ ของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Faculty of Choice)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดำเนินการตามโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx และได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนกระทั่งปัจจุบัน และคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ไปหลายๆ คราวแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx อย่างทั่วถึงมากขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  น.ส.รุ่งระวี แทนวันชัย หัวหน้างานวิจัย และน.ส. ธนิศรา  จุฬาทรัพยกุล หัวหน้างานคลังและพัสดุ  เข้าอบรมหัวข้อเรื่อง การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้สรุปเกณฑ์ EdPEx ปี 2557 และรวบรวมข้อแตกต่างระหว่างเกณฑ์ในปี 2557 กับเกณฑ์ปี 2556 ไว้ โดยท่านสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้จากที่นี่ >> ถอดบทเรียนการอบรม TQA criteria

ผู้เข้าร่วมประชุม ผศ.สมศักดิ์ แดงติ๊บ, นางสาวรุ่งระวี แทนวันชัย และ นางสาวธนิศรา จุฬาทรัพยกุล
tqa1tqa3tqa2

You may also like...