0

คู่มือ การประสานงานดูแลชาวต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดทำคู่มือ การประสานงานดูแลชาวต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และด้านที่เกี่ยวข้องในการประสานงานกับชาวต่างชาติ ของ ภาควิชาและหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และทันกำหนดระยะเวลา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/ic/Flow-Chart/ic_FlowChart.html

Share

WebMaster 3rd

Leave a Reply