0

โครงการเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตร “การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้โปร่งใสสำหรับส่วนราชการ”

งานบริการวิชาการ  สถานการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เข้าร่วมอบรม   :       1.  นางวันทนีย์  ชูศิริโรจน์
2.  นางสุนันทา  สมวจีเลิศ

สถานที่              :  ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลา          :  วันพฤหัสบดีที่ 26 ถึง วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  2558

วัตถุประสงค์ในการอบรม :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ นำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงานการเงิน  บัญชี และพัสดุ ของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ

ประโยชน์ที่นำกลับมาใช้ :

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน  บัญชี และพัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ  ของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หลักสูตร

การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้โปร่งใสสำหรับส่วนราชการ

กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง

รัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ

มาตรา 166งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็นพระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน

มาตรา 167เอกสารที่ใช้ประกอบในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายการรายจ่ายงบกลาง ต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนั้นด้วย

มาตรา 167  วรรคสาม   ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกำหนดกรอบวินัยการเงิน การคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณณฑืเกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดหารายได้ กำกับการใช้จ่ายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเป็นธรรมในสังคม

มาตรา 168หน้าที่ในการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในชั้นรัฐสภา

มาตรา169การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้เฉพาะกระทำไดเฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เว้นแต่  ในกรณี จำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจ่ายไปก่อนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย  ในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคลังในพระราชบัญญัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป  ทั้งนี้  ให้กำหนดแหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วด้วย

มาตรา 169 ในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรับคณะรัฐมนตรีอำนาจโอนหรือนำรายจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใช้ในรายการที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันที และให้รายงานรัฐสภาทราบโดยไม่ชักช้า

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

พรบ.เงินคงคลัง  2491ปัจจุบันยังใช้อยู่

มาตรา 1-3 การบังคับใช้และคำนิยามศัพท์

มาตรา 4  การรับเงินเข้าคลังและข้อยกเว้น

มาตรา 5  เงินคงคลังบัญชี 1 และ 2

มาตรา 6  การจ่ายเงินคงคลังกรณีเงินงบประมาณ  กรณีปกติและพิเศษ

มาตรา 7  การจ่ายเงินคงคลังก่อนที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่าย

มาตรา 8  การจ่ายเงินคงคลังกรณีเงินนอกงบประมาณ

มาตรา 9 – 11  บุคคลที่มีอำนาจสั่งจ่ายเงินคงคลัง

มาตรา 12 – 13  การจ่าย – รับเงินคงคลัง กรณีเงินทุน/ทุนหมุนเวียน

มาตรา 14  การรักษาการกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ

การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน จึงต้อง

 1. เป็นไปตามกฎหมาย / ระเบียบ ฯ / มติครม.
 2. เป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยประหยัดได้ผลตามเป้าหมายและคุ้มค่าเงิน
 3. เป็นไปโดยรัดกุม/เหมาะสม/สุจริต
 4. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่รัฐและประชาชน

 

รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกเป็น

 1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 2. รายจ่ายงบกลาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการเดินทาง

 • ไปราชการชั่วคราว

จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้คือ  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

 • ไปราชการประจำ

จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้คือ  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง นับออกจากที่อยู่ถึงสถานที่พักเชียงใหม่  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเบิกในลักษณะเหมาจ่าย  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นฯ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ

 • กลับภูมิลำเนา

จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้คือ  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง นับออกจากที่อยู่ถึงสถานที่พักแห่งใหม่  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

มาตรา 47

 • ข้าราชการประจำในไทยเดินทางไปต่างประเทศเพื่อประชุมเจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามความจำเป็น
 • ข้าราชการประจำต่างประเทศไป ณ ที่ใดๆ ในต่างประเทศหรือมายังไทยเฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่นอกประเทศไทย
 • ข้าราชการประจำต่างประเทศไปช่วยราชการ รักษาการในตำแหน่งรักษาราชการแทน ต่าง ส.น.ง. ในต่างประเทศเฉพาะเวลาจากที่พักเดิมถึงที่พัก ส.น.ง.แห่งใหม่

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

 1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าอาหาร
 2. ค่าเช่าที่พัก
 3. ค่าพาหนะ
 4. ค่ารับรอง
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
 6. ค่าเครื่องแต่งตัว

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ

ระเบียบที่มีผลใช้บังคับ

 1. เบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

มติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการ

 1. มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (ว.205) มติคณะรัฐมนตรี
 2. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ว.24) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 (มติคณะรัฐมนตรี)
 3. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (ว.5) ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 (ส.กระทรวงการคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การฝึกอบรม  อบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการ/เชิงปฏิบัติการ บรรยายพิเศษ ฝึกศึกษา  ฝึกงาน ดูงาน  หรือ เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศ ต่างประเทศ มีโครงการ/หลักสูตร  ช่วงเวลาชัดที่แน่นอนเพื่อพัฒนาบุคคล/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่มีการรับปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ประเภท

vการฝึกอบรมประเภท ก คือ ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่ง เป็นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภท (ระดับสูง)

vการฝึกอบรมประเภท ข คือ ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภท (ต้นกลาง)

หลักการเบิกจ่ายจากคลัง

 1. การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะมีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือได้อนุญาตจากกระทรวงการคลัง
 2. การเบิกเงินเพื่อการใดจะต้องนำไปจ่ายเพื่อการนั้น
 3. หนี้ต้องถึงกำหนดชำระหรือใกล้จะถึงกำหนดชำระ
 4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น

 

การรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

 1. ใช้ตามแบบ กค หรือที่ได้รับความตกลง
 2. จัดทำทะเบียนคุม
 3. ใช้เฉพาะภายในปีงบประมาณ
 4. รายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม  ของปีงบประมาณถัดไป
 5. เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

ประเภทเงินรับ

 1. เงินสด
 2. เช็ค
 3. ดราฟท์
 4. ตั๋วแลกเงิน

การจ่ายเงิน

หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับตามข้อผูกพันแล้ว

 1. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติค.ร.ม. หรือได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
 2. เป็นรายจ่ายในการดำเนินงานตามปกติ
 3. ผู้มีอำนาจได้อนุมัติ
 4. มีหลักฐานการจ่าย
 5. ห้ามเรียกใบเสร็จหรือให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินโดยยังมิได้จ่ายเงิน

 

วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน

 1. จ่ายเช็ค
 2. จ่ายเงินสด  เฉพาะ

2.1 การจ่ายเงินจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาเป็นเงินสด

2.2  การจ่ายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้รับบำนาญ  ผู้รับเบี้ยหวัด

2.3 การจ่ายผ่านเงินที่วงเงินต่ำกว่า5,000 บาท

3.  จ่ายผ่านธนาคาร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีการจัดหา

วิธีตกลงราคา   วงเงินงบประมาณไม่เกิน  100,000.-

วิธีสอบราคา  วงเงินงบประมาณไม่เกิน 2,000,000.-บาท

วิธีประกวดราคา  วงเงินงบประมาณเกิน 2,000,000.- บาท

วิธีพิเศษ    วงเงินงบประมาณเกิน 100,000.- บาท แต่มีเงื่อนไข

วิธีกรณีพิเศษ  ไม่กำหนดวงเงิน แต่มีเงื่อนไข

วิธี E-Auction วงเงินงลประมาณตั้งแต่ 2,000,000.-บาทขึ้นไป

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ     โดยตำแหน่งโดยแต่งตั้ง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ   โดยตำแหน่ง  โดยแต่งตั้ง

หัวหน้าส่วนราชการ     อธิบดี(ส่วนกลาง)  ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง  หัวหน้าส่วนราชการ   ปลัดกระทรวง  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

คณะกรรมการต่างๆ  /ผู้ควบคุมงาน

Share

WebMaster

Leave a Reply