0

รายงานการถอดบทเรียน การดำเนินงานการจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557

งานบริหารและธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ส่วนที่ 1    ความเป็นมาของการถอดบทเรียน และวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน

ส่วนที่ 2   ขั้นตอนการถอดบทเรียน

ส่วนที่ 3   เนื้อหาจากการดำเนินการถอดบทเรียน

3.1 ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์

3.2 ทบทวน แผนงานและกระบวนการ

3.3 สิ่งที่ทำได้เป็นอย่างดีจากการปฏิบัติ

3.4 ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น

3.5 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน

3.6 ข้อเสนอแนะที่ควรต้องจัดการ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง /ปรับปรุง

3.7 สิ่งที่คิดว่าต้องทำ/จำเป็นต้องทำ/อยากจะทำ เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.8 ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจต่อการทำงาน

ส่วนที่ 4   บทสรุปที่ได้จากการถอดบทเรียน

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของการถอดบทเรียนและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ความเป็นมาของการถอดบทเรียน

การถอดบทเรียน เป็นวิธีการ่สำเร็จหรือล้มเหลวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายรปฏิบัติงานลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการทบทวน และสรุปประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุผล และปัจจัยทั้งภายใน ภายนอกที่ทำให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งผลที่สำเร็จและผลที่ล้มเหลว อาจกล่าวได้ว่า การถอดบทเรียนเป็นไปเพื่อค้นหาความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจดบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่สำเร็จหรือล้มเหลวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และนำความรู้ที่ได้นั้นไปถ่ายทอดเพื่อเผยแพร่และเรียนรู้ต่อไปได้

งานบริหารธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการจัดการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม ตลอดจนงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มีทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกรักองค์กร มีความเข้าใจและรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง ปรับเปลี่ยนความรู้สึกด้านลบต่อองค์กร เพื่อนร่วมงานและตนเองใหม่ กระตุ้นให้เกิดความรักและผูกพันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรของตน เกิดการทำงานเป็นทีมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน

 1. เพื่อทำให้เกิดความรู้ที่เป็นบทเรียน นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในโครงการต่อไปให้ดีขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำความเข้าใจและตระหนักในการทำงานของภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ส่วนที่ 2   ขั้นตอนการถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประกอบ ขั้นตอนการถอดบทเรียน อันได้แก่

 เทคนิคการถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คือ เทคนิคการทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action Review – AAR) ซึ่งเป็นการทบทวนว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างจากการทำงานที่ผ่านมา ทำไมถึงเกิดผลเช่นนั้น และหากว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเราจะรักษาสิ่งที่ดีอันจุดแข็งนั้นไว้ได้อย่างไร และจะปรับแก้ไขจุดอ่อนของเราได้อย่างไร ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้ได้เรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวไปพร้อมกัน สำหรับรูปแบบการทำ AAR เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลทางตรง

ส่วนที่ 3   เนื้อหาการสรุปบทเรียน

ประเด็นการถอดบทเรียน 7 ประเด็น คือ

1. ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา ว่าเป็นอย่างไร ทำได้แค่ไหน

เปรียบเทียบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่เกิด

เหตุผล

การทำงานเป็นทีม

3.92

บรรลุเป้าหมาย

ความผูกพันองค์กร

3.87

บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรม 8 ฐาน โดยศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือ นำโดย รอ.วน เกตขวาง ประกอบด้วย

 1. เกมถังพันตา – ความเสียสละ
 2. กู้ระเบิด – ความสามัคคี การวางแผน การนำทีม วินัย
 3. ห่วงพลังช้าง – ความรวดเร็ว การแก้ปัญหาอุปสรรค การตั้งเป้าและไปให้ถึง
 4. ปิงปิงดีเลย์ – การวางแผน การคิดวิเคราะห์
 5. พันท้ายนรสิงห์ – การสื่อสาร การทบทวน
 6. พรมวิเศษ – การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เป้าหมายสู่การปฏิบัติ
 7. ทุ่นแห่งความมั่นคง – รากฐานการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การวางแผน วินัยการทำงาน
 8. โอ้ลูกรัก – การทำงานเป็นทีม ความรักความผูกพัน

 

2. ทบทวน แผนงานและกระบวนการ ที่ดำเนินงานของเรา ว่าเป็นอย่างไร กระบวนการตรงไหนที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือตามที่คาดหวังบ้าง เพราะอะไร

ด้านกิจกรรมวิชาการ

แผนงาน

กระบวนการ/กิจกรรม

กระบวนการ/กิจกรรมที่คิดว่าไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่คาดหวังไว้

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาต่ำกว่าเป้า ตั้งไว้ 320 คน มาจริง 215 คน -การสื่อสาร-การจัดกิจกรรมช่วงวันหยุดยาว -มีผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการไม่ได้รับข่าวสาร-มีผู้ปฏิบัติงานไปพักผ่อนกับครอบครัวเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว
การสัมมนา ช่วงเช้าเวลา 10.00 น. ในห้องสัมมนา การนำเข้าสู่กระบวนการสัมมนาหรือการละลายพฤติกรรม -ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย ส่วนใหญ่วิทยากรดำเนินกิจกรรมเองในกลุ่มวิทยากรจึงละลายพฤติกรรมได้น้อย-สาระที่นำเสนอไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ-มีผู้ปฏิบัติงานบางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรม
การเข้าสู่บทเรียน ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. ภาคสนาม การเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน จำนวน 8 ฐาน โดยวิธีการสลับหมุนเวียนจนครบทุกกลุ่ม -การแบ่งกลุ่มมีผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากทำให้บางฐานไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง-การกำหนดช่วงเวลาแต่ละกิจกรรมรวบรัดมากไปโดยเฉพาะช่วงสรุปบทเรียนที่ได้จาการเข้าฐานกิจกรรมทั้ง 8 ฐาน ในห้องประชุมช่วง16.00 น.

ด้านกิจกรรมการบริการและสันทนาการ

แผนงาน

กระบวนการ/กิจกรรม

กระบวนการ/กิจกรรมที่คิดว่าไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่คาดหวังไว้

กำหนดการเดินทาง เวลารถออก ไม่เป็นไปตามใบ Sequence งานรถออกเวลา 6.45 น.เนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่บริษัทบางส่วนและรอผู้ปฏิบัติงาน ปัญหาเกิดจากการชุมนุมและการจราจร
การแจก Tag กระเป๋า ต้องติด Tag กระเป๋าก่อนขึ้นรถ เนื่องจากบริษัทมาช้ากระเป๋าจึงถูกนำขึ้นไปก่อนทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ
รถตู้รับผู้บริหาร การนำรถมาจอดที่หน้าตึกK ไกด์ไม่นำรถมาจอดก่อนเวลาที่กำหนดไว้ คือ 7.30 น. ทำให้บางท่านเข้าใจว่ารถยังมาไม่ถึง
การกำหนดจุดจอดรถบัสแต่ละสถานที่ การจอดรถบัสนอกจุดที่กำหนด มีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้ประสานมายังคณะวิทยาศาสตร์ เป็นการตัดสินใจโดยหัวหน้าไกด์เพียงลำดัง
การประกาศข่าวสาร บริษัทขาดการสื่อสารอย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพ -ไกด์ประกาศข้อความต่างไปจากที่กำหนด-การอ่านชื่อผิด อ่านตำแหน่งวิชาการผิด ทั้งๆ ที่มีการซ้อมอ่านแล้ว
การ Rotate ไกด์ ข้ามบัส การหมุนเวียนไกด์ไปตามบัสต่าง ๆ -ทำให้เกิดความสับสนในการขอความช่วยเหลือ-ไกด์ที่ถูกมอบหมายให้ดูแลแบบสอบถามนำเอกสารติดตัวไปด้วย บางคันจึงไม่มีแบบประเมินจากคณะฯ
การดูแล -ดูแลน้อย-ให้บริการน้อย -ไกด์ช่วยงานขณะเข้าฐานน้อยการถ่ายภาพกิจกรรมในกลุ่มผู้ประสานต้องโทรศัพท์ติดตาม-การดูแลน้ำดื่มไม่ดีเท่าที่ควร น้ำดื่มไม่พอช่วงเสร็จกิจกรรมฐาน-ไกด์ไม่ช่วยผู้ปฏิบัติงานถือของ-ไกด์ไม่ช่วยขนกระเป๋ากลุ่มVIP
การถ่ายภาพ การถ่ายภาพประทับใจมีน้อย การถ่ายภาพกิจกรรมมีน้อย เนื่องจากมีกล้อง 2 ตัวและมีแต่ภาพนิ่ง โดยเฉพาะเป็นกล้องดิจิตอลขนาดเล็ก
การประสานงาน การประสานงานเรื่องต่าง ๆ -ไม่มีการประสานงานไปยังจุดนวดทำให้ได้เวลา30นาที/คน(ที่ควรเป็น45นาที/คน)-ร้านอาหารมุมอร่อยนำ VIP นั่งผิดโต๊ะ-ร้านมุมอร่อย อาหารไม่ครบต้องทวงถาม-ที่ร้านมุมอร่อยยังมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้านล่างแต่รถออกเดินทาง ประเด็นที่ต้องระวังคือการตรวจสอบระบบการเช็คชื่อ การนับจำนวนและ การสื่อสารไม่ทั่วถึง ฯลฯ

-การประสานงานบนเวทีผิดคิวบ้างแต่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ (ซึ่งไม่ควรผิด)

-การเก็บแบบสอบถามคืนไม่ครบถ้วน

การนัดหมาย การกำหนดเวลานัดหมายมายังจุดนัดพบ -การนัดเวลาไม่เป็นไปตามกำหนด-ผู้ปฏิบัติงานมาแล้วแต่ไกด์ยังไม่มาตามเวลานัดหมาย-การนัดเวลารถออกขากลับที่โรงแรมไม่ตรงกัน 11.00 น.บ้าง 12.00 น. บ้าง
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม การยกเลิกการไปเยี่ยมชมบางจุด -มีการยกเลิกไม่ไปร่วมกิจกรรมภาคบ่ายวันที่ 13/05/2557 ทำให้ต้องสอบถามและจัดรถใหม่ สร้างความรู้สึกลบเกิดขึ้น
การเช็คชื่อ การเช็คชื่อเพื่อไปร่วมกิจกรรมวันที่ 13/05/2557-Art in Paradise-ปราสาทสัจธรรม -ไกด์ดำเนินการช้า ทำให้ต้องรอนาน อากาศร้อน จึงต้องแก้ไขโดยการไปเช็คชื่อบนรถแทน

 

3. สิ่งที่คิดว่าเราทำได้ดี เป็นที่เชิดหน้าชูตา มีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดทำให้ทำได้ดี

สิ่งที่ทำได้ดี คือ

ปัจจัยที่ทำให้ทำได้ดี คือ

กิจกรรม 8 ฐาน -ผู้ประสานงาน(คณะฯ) ได้อธิบายให้วิทยากรทราบภูมิหลังของผู้สัมมนาและเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานให้มาร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข และเห็นประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรม
เกมหน้างาน -การมีส่วนร่วมจากทุกคน-ของรางวัลจำนวนพอสมควร

-ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความสามารถและผ่อนคลาย

กิจกรรมสันทนาการกลางคืน เช่น การแสดง เกม ร้องเพลง -ผู้บริหารมีส่วนร่วมมากและเปิดกว้าง ไม่ถือตัว-พยายามให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม

-มีของรางวัลมากมาย

-มีกิจกรรมร้องเพลง

-มีการแสดงผ่อนคลาย

-มีโชว์ชุดต่าง ๆ

-อาหารเพียงพอ หลากหลาย

การปรับเปลี่ยน/แก้ไขสถานการณ์ -มีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างดีตามความต้องการของเสียงส่วนใหญ่และตาม Needs and Expectations หรือตามที่ผู้บริหารพิจารณาเห็นสมควร
การจัดสัมมนามาจากความร่วมมือ 3 ฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดิการ และสโมสรข้าราชการให้ความร่วมมือสมทบงบประมาณในการจัดสัมมนาครั้งนี้

4. ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น มีดังนี้

จะทำให้ดียิ่งขึ้น ต้องทำ ดังนี้

เครื่องมือและกลไก ที่ต้องการ เพื่อหนุนช่วยให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น คือ

การบริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เช่น การจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ
การวางแผนล่วงหน้า มีระบบการคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เปลี่ยนผู้จัด/ผู้ประสานงาน ใช้ระบบหมุนเวียนกันจัดตามหน่วยงานในสำนักงานคณบดี
การมีส่วนร่วม -นโยบายที่ชัดเจนในการจัดสัมมนา-ตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วน ภาควิชาและงาน

5. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน จากการถอดบทเรียน พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

ปัญหา อุปสรรค

เป็นข้อจำกัดตรงไหน/ส่งผลยังไงบ้าง

แนวทางการแก้ไข

ภายใน-การสื่อสาร

-การประสานงานติดขัด

-เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ

-ภาระงานที่มีมากมาย

-ไม่ทั่วถึง -ใช้ช่องทางให้เหมาะสม-ใช้ช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย
ภายนอก-บริษัทรับจ้าง

 

-การสื่อสาร-การทำงานไม่เป็นไปตามใบงาน -นัดบริษัทและทีมงานมาประชุมให้ดำเนินงานตามใบงานที่มอบหมาย

6. ข้อเสนอแนะที่ควรต้องจัดการ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง /ปรับปรุง มีดังนี้

สิ่งที่คิดว่าต้องเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่คิดว่าต้องปรับปรุง

เหตุผล เพราะอะไร

บุคลากร -การประสานงานให้มากขึ้น-มีคณะทำงาน -ต้องการขยายเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทุกภาค ทุกงาน-เพื่อให้การบริการที่ทันเวลา
สถานที่ -จัดหาสถานที่ให้เหมาะสม-มองหาสถานที่ใหม่ เพื่อการบริการที่ดี
ช่องทางการสื่อสาร กำหนดช่องทางให้เหมาะสมโดยตั้งเป็นกลุ่มงานสื่อสารขึ้น เพื่อการรับบริการที่ถูกต้อง ทันเวลา ทั่วถึง
บริษัทรับจ้าง -ดำเนินการล่วงหน้า-เลือกบริษัทรับจ้างที่บริการดี เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
การกำหนดรายละเอียดการจ้าง -ประสาน/วางแผนขอบเขตงานให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การประชุมเตรียมงาน -ประชุมร่วร่วมกัน 2-3 ครั้ง เพื่อเน้นย้ำและหลีกเลี่ยงจุดที่เป็นปัญหา เช่น การวางแผนการเดินทาง การวางจุดประสานงาน

7. สิ่งที่คิดว่าต้องทำ /จำเป็นต้องทำ /อยากจะทำ เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ

สิ่งที่ควรจะต้องทำ

สิ่งที่จำเป็นจะต้องทำ

สิ่งที่อยากจะทำ

-การร่วมกิจกรรม -สื่อสารให้ผู้รับบริการ ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกิจกรรม-ผู้ปฏิบัติงานที่ไปสัมมนาควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน -สร้างแรงจูงใจโดยการมอบรางวัลหรือประกาศยกย่อง
-จัดทำโครงการสนับสนุนหัวข้อการทำงานของผู้ให้บริการ -อบรม-พาไปศึกษาดูงาน
-สร้างระบบการสื่อสาร -สร้างระบบการสื่อสารที่ชัดเจน  -จัดประชุมระดมสมองเพื่อหาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
การติดตามผลการสัมมนา -ติดตามผลการสัมมนาภายใน 3 เดือน -การประเมินความสุขคนในองค์กร
เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนารายใหม่ ควรมีสัดส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเหมาะสม -การสร้างเครือข่ายการสัมมนาบุคลากรประจำปี

 

8. ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ

ความพึงพอใจ : ผู้ผ่านการสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมสัมมนา มีจิตสำนึกรักองค์กร มีความเข้าใจ รับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง มีการปรับเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและตนเองใหม่ มีความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรของตน เกิดการทำงานเป็นทีมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีเยี่ยม ทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ความไม่พึงพอใจ : ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดสัมมนาเป็น 3 วัน 2 คืนควรจัดสัมมนาทุกปี ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปรับปรุงเรื่องการประสานงานและการสื่อสารของทีมงานบริษัทฯ ปรับปรุงเรื่องคุณภาพอาหาร ควรมีอาหารว่าง มีป้ายชื่อ และปรับปรุงสถานที่พักหรือเปลี่ยนสถานที่พักใหม่

 

ส่วนที่ 4   บทสรุปที่ได้จากการถอดบทเรียน

 1. นโยบายการจัดสัมมนาประจำปีต้องมีความชัดเจน
 2. มีการวางแผนการทำงานล่วงหน้า
 3. คณะทำงานควรมีส่วนร่วมที่มาจากทุกภาควิชาและงาน
 4. เปิดกว้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นการจัดสัมมนา
 5. มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงได้
 6. การประชาสัมพันธ์การสัมมนาอย่างทั่วถึงและให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักความสำคัญ
 7. แจ้งวัตถุประสงค์และอธิบายภูมิหลังกับวิทยากร
 8. มีวิธีการคัดเลือกบริษัทรับจัดสัมมนาที่ดี
 9. มีการประชุมนัดหมายกับบริษัทและทีมงานของบริษัท
Share

WebMaster

Leave a Reply