หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้เข้าร่วมอบรม   : นางวันทนีย์  ชูศิริโรจน์ สถานที่              :  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ห้องบงกชรัตน์ B ระยะเวลา          :  วันพฤหัสบดีที่ 14 ถึง วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์ในการอบรม :

 1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรวมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
 2. เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและสร้างทักษะการปฏิบัติงานอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
 3. เพื่อให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในภาคปฏิบัติระหว่างองค์กร

ประโยชน์ที่นำกลับมาใช้ :

 1. สามารถนำความรู้ แนวคิด ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถนำปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานได้

 

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557

การบริหารความเสี่ยงจะเป็นส่วนขยายของการควบคุมภายในให้มุมมองที่กว้างกว่า ขยายมุมมองในการพิจารณาความเหมาะสม การกำหนดกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรอบการบริหารความเสี่ยง

กรอบการควบคุมภายใน

 1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์
 2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน
 3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน
 4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

 1. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน
 2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน
 3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

 • การบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นการแทนที่การควบคุมภายในแต่การควบคุมภายในเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
 • กรอบบริหารความเสี่ยงเป็นการขยายองค์ประกอบ “การประเมินความเสี่ยง” ของการควบคุมภายในให้ชัดเจนเป็น 4 องค์ประกอบ

ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนที่อาจนำไปสู่ความเสียหาย เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ประเภทความเสี่ยง

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน(Reporting Risk)
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk)

วิธีการบริหารความเสี่ยงมี 4 วิธีคือ

 • การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)
 • การลดความเสี่ยง (Treat)
 • การยอมรับความเสี่ยง (Take)
 • การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กำกับแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับขององค์กรกำหนดให้มีขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544จะประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ  บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้านPhoto271057   การควบคุมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls)  หมายถึง การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตสำนึก การกระทำ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ/แสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้  ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร :  ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความมีคุณธรรม/จริยธรรมความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ
 2. การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls) หมายถึง การควบคุมที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ผังโครงสร้างองค์กร นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน

การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยู่กับการควบคุมทั้งสองส่วนประกอบกัน หน่วยงานที่มีระบบการควบคุมภายที่มีประสิทธิผลจะให้ความสำคัญในเรื่งอการควบคุมเชิงนามธรรมแต่ก็ไม่ได้ละเลยการควบเชิงรูปธรรม องค์ประกอบ  5  ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Activities)
 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

สภาพแวดล้อมของการควบคุม  หมายถึง ปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุมภายในอื่นๆมีประสิทธิผล หรือทำให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นหรือทำให้บุคลากรให้ความสำคัญกับการควบคุมมากขึ้น ปัจจัยสภาพแวดล้อมของการควบคุม

 1. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 2. การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
 3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร
 5. โครงสร้างองค์กร
 6. การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 7. นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการสำคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการค้นหาและนำเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร กิจกรรมการควบคุม หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดหรือออกแบบและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติรวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นเพื่อให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายใน/นอกองค์กรใช้คนในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน/ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ เกิดความมั่นใจระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอ/เหมาะสม มีการปฏิบัติจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม/ทันเวลา การประเมินเป็นรายครั้ง

 1. การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยร่วมกันพิจารณาเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารควรกำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทุกส่วนงานย่อยภายในองค์กร

 1. การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ

โดยผู้ตรวจสอบภาย/ภายนอก/ที่ปรึกษาภายนอก

 1. การรายงานผลการประเมินและการสั่งการแก้ไข

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) วัตถุประสงค์

 1. การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุม/ป้องกันความเสี่ยงได้หรือไม่
 2. โอกาสเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ และระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับใด
 3. ปรับปรุงการควบคุมให้ควบคุมความเสี่ยงได้

การรายงานตามระเบียบฯข้อ 6

 1. ทำความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในขององค์กรที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่
 2. รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 3. จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน พร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควมคุมภายใน

You may also like...