สรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ณ  ห้องบงกชรัตน์ B   โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 24 – 25  เมษายน  2557

 เรื่อง เงินเดือนและค่าจ้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. เงินเดือน แบ่งเป็น
 • สิทธิการรับเงินเดือน …. ปฏิบัติราชการ ….บรรจุใหม่ …. แต่งตั้ง เลื่อน โยกย้าย โอน …. เลื่อนขั้นเงินเดือน ….กลับเข้ารับราชการใหม่ ….ตาย
 •  งดจ่ายเงินเดือน  ….ละทิ้ง/หนีราชการ ….ลาออก ….ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ….ถูกสั่งพักราชการ ….ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน ….อุทธรณ์คำสั่ง ….ถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษา(คดีอาญา) ….ถูกจับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ ….เกษียณ ….ตาย
 • เงินเดือนระหว่างลา ….ลาป่วย 11 ประเภท(ป่วย-คลอดบุตร-กิจส่วนตัว-พักผ่อนประจำปี-อุปสมบท/พิธีฮัจย์-รับการเตรียมพล-ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน-ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ-ติดตามคู่สมรส-ช่วยภริยาที่คลอดบุตร และฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อหน้าที่)
 • เงินช่วยพิเศษ ….หลักเกณฑ์การจ่าย ….ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ ….เงื่อนไขการจ่าย ….ระยะเวลาที่ขอรับ
 1. ค่าจ้าง  แบ่งเป็น
 • ลูกจ้าง ….ลูกจ้างประจำ ….ลูกจ้างชั่วคราว
 • หลักเกณฑ์การจ่าย

 เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

 1. ราชการในราชอาณาจักร  แบ่งเป็น 3 ลักษณะการเดินทาง คือ:-

1.1   ไปราชการชั่วคราว
1.2   ไปราชการประจำ
1.3   กลับภูมิลำเนา

                        1.1   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราว

1.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราว
ค่าเช่าที่พัก แบบเบิกจ่ายจริง

-ค่าพาหนะ แบ่งเป็น ชนิดเดินทางโดยไม่มีพาหนะประจำทาง(ใช้พาหนะรับจ้างฯ) และพาหนะส่วนตัว โดยคิดอัตราค่าน้ำมัน รถยนต์  กม. ละ 4.00 บาท, รถจักรยานยนต์  กม. 2.00 บาท

1.2 ค่าใช้จ่ายไปราชการประจำ

–  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง นับออกจากที่อยู่ถึงสถานที่พักแห่งใหม่

–  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว  เบิกในลักษณะเหมาจ่าย

–  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นฯ

–  ค่าเช่าที่พัก

–  ค่าพาหนะ

** ถ้าไปประจำต่างสังกัด ต้องเบิกจากสังกัดใหม่ **

            1.3  ค่าใช้จ่ายเดินทางกลับภูมิลำเนา

                                    –  ค่าเช่าที่พัก

–  ค่าพาหนะ

–  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว

1         ค่าใช้จ่ายไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ม.47)

2.1  ข้าราชการประจำในไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อประชุมเจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามความจำเป็น

2.2  ข้าราชการประจำต่างประเทศไป ณ ที่ใด ๆ ในต่างประเทศ หรือมายังไทยเฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่นอกประเทศไทย

2.3  ข้าราชการประจำต่างประเทศไปช่วยราชการ รักษาการในตำแหน่งรักษาราชการแทน ต่าง ส.น.ง. ในต่างประเทศ เฉพาะเวลาจากที่พักเดิมถึงที่พัก ส.น.ง.แห่งใหม่

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่สามารถเบิกได้

 1.  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง / ค่าอาหาร
 2. ค่าเช่าที่พัก
 3. ค่าพาหนะ
 4. ค่ารับรอง
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
 6. ค่าเครื่องแต่งตัว

**หมายเหตุ**

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง แบบเหมาจ่าย   ระดับ 8 ลงมา   ไม่เกิน  2,100.- บาท / วัน

ระดับ 9 ขึ้นไป   ไม่เกิน 3,100.- บาท / วัน

กรณีไม่เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย มีสิทธิเบิกรายการดังต่อไปนี้ได้

–          ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม

–          ภาษี บริการที่โรงแรมร้านค้าเรียกเก็บ  เท่าจ่ายจริงไม่เกิน 4,500.-บาท/วัน

–          ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า(เกิน 7 วัน) เท่าจ่ายจริงไม่เกิน 500.- บาท/วัน

–          คำนวณเบิกจ่ายแต่ละวัน เศษที่เหลือนำมาสมทบเบิกจ่ายวันต่อไปไม่ได้

–          ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด เหมาจ่ายไม่เกิน 500.- บาท / วัน

ค่าเช่าที่พัก  หลักเกณฑ์ – จำเป็นต้องพักแรม

–          จ่ายจริง

–          ซี 8 ลงมา พัก 2 คนต่อห้อง

ข้อห้าม

–          พักในยานพาหนะ

–          ทางราชการจัดที่พักให้

–          พักบ้านตนเอง / คู่สมรส / ญาติพี่น้อง

ค่าพาหนะ  หลักเกณฑ์

–          ค่าพาหนะภายในต่างประเทศเบิกเท่าที่จ่ายจริง

–          กรณีออกนอกเส้นทางในระหว่างลา เบิกได้ไม่เกินเส้นทางที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

ค่าเครื่องแต่งตัว

–          จำเป็นต้องให้เครื่องแต่งตัวพิเศษ

–          ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

–          ไม่ใช่ประเทศที่ห้ามเบิก

–          เคยได้รับแล้ว จะรับใหม่ต้องเกิน 2 ปี

–          อัตรา แบบเหมาจ่าย  ระดับ 5 ลงมา  ท่านละ 7,500.- บาท

ระดับ 6 ขึ้นไป  ท่านละ 9,000.- บาท

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกกับธนาคาร  ให้ถืออัตราวันที่แลกทั้งก่อนไป + กลับ  แนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร

กรณีแลกที่อื่น (ไม่มีหลักฐาน) ถืออัตรา ธปท.

1 วันทำการก่อนเดินทาง

1 วันหลังกลับ

 

*** ใช้บัตรเครดิตให้ถืออัตราตามใบแจ้งยอด แนบหลักฐานใบแจ้งยอด ***

 

เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

            ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน

 1.  ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
 2.  ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม  ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
 • ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
 • ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ / ค่าประกาศนียบัตร
 • ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
 • ค่าหนังสือ / ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
 • ค่าเช่าอุปกรณ์ / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • ค่ากระเป๋า / สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ไม่เกินใบละ 300.- บาท
 • ค่าของสมนาคุณในการดูงาน แห่งละไม่เกิน 1,500.- บาท
 • ค่าสมนาคุณวิทยากร
 • ค่าอาหาร / ค่าเช่าที่พัก / ค่ายานพาหนะ

(เบิกจ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด หลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนด)

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

 1. ค่าอาหาร
 2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
 3. ค่าเช่าที่พัก

หลักฐานการจ่าย – ใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองการจ่ายเงิน / ใบสำคัญรับเงิน

อบรมด้านการเงิน_Page_1

****ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เบิกจ่ายโดยใช้ดุลพินิจได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ทั้งนี้ ยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นหลักในการเบิกเงิน ****

 หมายเหตุ

 • ประเภท ก  คือ บุคลากรสายวิชาการ
 • ประเภท ข  คือ บุคลากรสายสนับสนุน

 ค่ายานพาหนะ

 1. ใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัด ยืมจากส่วนราชการอื่น / หน่วยงานอื่น เบิกค่าน้ำมันเท่าที่จ่ายจริง
 2. ใช้ยานพาหนะประจำทาง / เช่าเหมายานพาหนะ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น และประหยัด โดยจัดตามประเภทการฝึกอบรม
 3. ค่าพาหนะรับจ้างไป – กลับ ให้วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากร ใช้ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรเป็นหลักฐานการจ่าย

 กรณีจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก และส่วนราชการที่จัด  ไม่จัดอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะ  ให้จ่ายเงินแก่ผู้เข้าฝึกอบรมที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ดังนี้.-

 • ค่าเบี้ยเลี้ยง

– ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ จ่ายไม่เกิน 240.- บาท / วัน / คน

– จัดอาหารให้    2 มื้อ จ่ายไม่เกิน   80.- บาท / วัน / คน

– จัดอาหารให้    1 มื้อ จ่ายไม่เกิน 160.- บาท / วัน / คน

 • ค่าเช่าที่พัก   เหมาจ่ายไม่เกิน  500.- บาท / วัน / คน
 • ค่าพาหนะ จ่ายจริงได้ตามสิทธิประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ใช้แบบใบสำคัญรับเงินการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเป็นหลักฐานการจ่าย

     2. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่

 • ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม  เบิกเท่าที่จ่ายจริง ตามที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมเรียกเก็บ
 • ถ้าค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ที่พัก พาหนะ ในการฝึกอบรมไว้หมดแล้ว หรือผู้จัดออกให้ทั้งหมด  ต้องงดเบิก
 • ถ้าค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ หรือผู้จัดไม่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกในส่วนที่ไม่ได้ออกให้ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบ

 เรื่อง  การศึกษาบุตร

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินการศึกษาของบุตร

 • ผู้มีสิทธิ
 • บุตรเข้าศึกษาในสถานศึกษา
 • ค่าการศึกษาเบิกตามที่กำหนด

ผู้มีสิทธิ

 • ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
 • ผู้ได้รับบำนาญปกติ ผู้ได้รับบำนาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
 • ข้าราชการการเมือง

สถานศึกษาของทางราชการ

 • มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกำกับของรัฐ
 • วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
 • โรงเรียนในสังกัด หรือ อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯลฯ ที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย
 • โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
 • โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด
 • สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียน ในสังกัดส่วนราชการ

 สถานศึกษาของเอกชน

 • สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึง โรงเรียนนานาชาติ

บุตรของผู้มีสิทธิที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 • บุตรชอบด้วยกฎหมาย
 • บุตรลำดับที่ 1 – 3
 • อายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี

อบรมด้านการเงิน_Page_2

 

 

 

 

 

 

 

การนับลำดับบุตร ตามมาตรา 7 ทวิ

**ผู้มีสิทธิยังไม่มีบุตร หรือมีบุตรยังไม่ถึง 3 คน ต่อมามีบุตรแฝดทำให้มีบุตรเกิน 3 คน ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ 1 ถึง คนสุดท้าย  แต่บุตรแฝดนั้นจะต้องเกิดจาก คู่สมรส(หญิงที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย)หรือเป็นบุตรของตนเองกรณีหญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ

อัตราการจ่าย

สถานศึกษาของทางราชการ

 1.  อนุบาล หรือไม่เทียบเท่า                          ไม่เกินปีละ         5,110.- บาท
 2. ประถมศึกษา หรือเทียบเท่า                       ไม่เกินปีละ        3,520.- บาท
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า              ไม่เกินปีละ        4,290.- บาท
 4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.                    ไม่เกินปีละ        4,290.- บาท
 5. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า                          ไม่เกินปีละ        12,100.- บาท
 6. ปริญญาตรี                                             ไม่เกินปีละ        22,000.- บาท

สถานศึกษาเอกชน

สถานศึกษา (รับการอุดหนุน / ไม่รับการอุดหนุน)

– ระดับประถมศึกษา

สถานศึกษา (ไม่รับ)         ปีละไม่เกิน        11,610.- บาท

สถานศึกษา (รับ)                         ปีละไม่เกิน          3,740.- บาท

-ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เบิกได้ครึ่งหนึ่ง ที่จ่ายจริง (ทุกรายการได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยกเว้น) ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนด (กระทรวงการคลังกำหนดอัตราปีละไม่เกิน 30,000.- บาท)

-ระดับปริญญาตรี  ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้ไปจ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 22,000.- บาท

เรื่อง  ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว

อบรมด้านการเงิน_Page_3

ค่ารักษาพยาบาล

 • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ำยาหรือสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ทำนองเดียวกับที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค
 • ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ดังกล่าว
 • ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่น ๆ ทำนองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
 • ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
 • ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
 • ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างการและจิตใจ
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมสุชภาพและป้องกันโรค (ไมโมแกรม เบิกได้กรณีแพทย์สั่งตรวจ, ค่าฉีดวัคซีน เบิกไม่ได้)

ค่าห้องและค่าอาหาร

 1. เตียงสามัญ (21101)         เบิกได้   400.- บาท
 2. ห้องพิเศษ  (21201)         เบิกได้  1,000.- บาท

ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

กรณี นัดผ่าตัดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557

– ระบบเบิกจ่ายตรง

–  ระบบใบเสร็จ

นัดผ่าตัดหลังวันที่ 1 มกราคม 2557

– ระบบเบิกจ่ายตรง

ถ้ามีใบเสร็จ ส่วนราชการต้องทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางก่อน

อบรมด้านการเงิน_Page_4

เงื่อนไขการเบิกยาข้อเข่าเสื่อม (เฉพาะระบบใบเสร็จ)

 1. เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมจากความชรา และมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมระยะปานกลาง
 2. ผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยม(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) อย่างเต็มที่แต่ไม่ได้ผล
 3. มีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป
 4. สั่งใช้ได้เฉพาะแพทย์สาขาอายุรแพทย์โรคข้อ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือสาขาออร์โธปิดิกส์
 5. ครั้งละไม่เกิน 6 สัปดาห์ + หยุดใช้ยาในเดือนที่ 6 + ประเมินผลของยา 3 เดือน

การรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

อบรมด้านการเงิน_Page_5

 

 

การเบิกเงินส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัย

 1. ใช้สำเนาหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลที่บริษัทประกันภัยรับรองว่าได้จ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวไปเป็นจำนวนเงินเท่าไร
 2. เงินค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ เมื่อรวมกับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจาก บริษัทประกันภัยต้องไม่เกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงฃ

ตัวอย่างเช่นเข้าทำการรักษากับสถานพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐ ได้ถูกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 8,000.- บาท ประกันภัยจ่ายให้ 5,000.-บาท  กรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายให้ไม่เกิน 7,000.-บาท ดังนั้นผลต่างที่สามารถมาทำเบิกได้คือ 3,000.- บาท เพราะไม่เกิน 7,000.-บาท ตามที่ทางกรมบัญชีกลางกำหนด

วิธีคิด  ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด                 8,000.- บาท

บริษัทประกันภัย จ่ายให้                     5,000.- บาท

เกิดผลต่าง                           3,000.- บาท (เบิกได้เต็มจำนวน)

ไม่ใช่ คิดจากประกันจ่าย 5,000.- กรมบัญชีกลางให้ไม่เกิน 7,000.- ผลต่าง = 2,000.-

ต้องคิด จากประกันภัยจ่าย 5,000.- ส่วนต่าง 3,000.- ซึ่งอยู่ในยอดที่ไม่เกิน 7,000.- ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 

ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

อบรมด้านการเงิน_Page_7

 

ผู้จัดทำ
ณัฏฐินี  สุริยวงศ์
ทิพย์วัลย์  ทองพรหม

ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

You may also like...