0

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

job(1)หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) และอาจารย์พิเศษ 

โดย ชูพงษ์ จูตะวิริยะสกุล  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559 ได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในข้อที่ 9 โดยมี Corporate KPI ของร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 35 ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลคณะวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2553 มีสาระสำคัญ คือ

  1. ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ต้องได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นภายใน 4 ปี ของการปฏิบัติงาน หากไม่ได้ให้ตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อติตตาม โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่1 ประเมินเมื่ออายุงานครบ 6 ปี และ ครั้งที่ 2 ประเมินเมื่ออายุงานครบ 7 ปี หากไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น คณะกรรมการประเมินเพื่อติตตามความก้าวหน้าจะเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
  2. ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นภายใน 5 ปี ของการปฏิบัติงาน หากไม่ได้ให้ตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อติตตาม โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่1 ประเมินเมื่ออายุงานครบ 7 ปี และ ครั้งที่ 2 ประเมินเมื่ออายุงานครบ 9 ปี หากไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น หลังจากประเมินครั้งที่ 1 จะส่งผลต่อการเลื่อนเงินเดือนประจำปี และหลังจากการประเมิน  ครั้งที่ 2 หากไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จะส่งผลต่อการรับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการจึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) และอาจารย์พิเศษ  ดังนี้

ตำแหน่ง

ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นข้าราชการ
(ตามประกาศฯ พ.ศ. 2556)

ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2555)

ผศ. (วิธีปกติ)

1.ภาระงาน ไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมง/ปี แต่ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง/ปี
2.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา
3.ผลการสอนอยู่ในระดับ “ชำนาญ”
4.เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี”
5.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา ทั้งนี้ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า1,380 ชั่วโมง/ปี แต่ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง/ปี
2.ผลการสอนอยู่ในระดับ “ชำนาญ”
3.เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี”
4.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

ผศ.(วิธีพิเศษ)

1.ภาระงาน ไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมง/ปี แต่ไม่เกิน 1,610 ชั่วโมง/ปี
2.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา
3.ผลการสอนอยู่ในระดับ “ชำนาญ”
4.เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี”
5.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา
2.ผลการสอนอยู่ในระดับ “ชำนาญ”
3.เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี”
4.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทั้งนี้ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมง/ปี แต่ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง/ปี

รศ.(วิธีปกติ)

1.ภาระงาน ไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมง/ปี แต่ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง/ปี
2.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา
3.ผลการสอนอยู่ในระดับ “ชำนาญพิเศษ”
4.เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี”
5.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา
2.ผลการสอนอยู่ในระดับ “ชำนาญพิเศษ”
3.เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี”
4.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทั้งนี้ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมง/ปี แต่ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง/ปี

รศ.(วิธีพิเศษ)

1.ภาระงาน ไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมง/ปี แต่ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง/ปี
2.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา
3.ผลการสอนอยู่ในระดับ “ชำนาญพิเศษ”
4.เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี”
5.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา
2.ผลการสอนอยู่ในระดับ “ชำนาญพิเศษ”
3.เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี”
4.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทั้งนี้ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมง/ปี แต่ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง/ปี

ศ. (ปกติ)

1.ภาระงาน ไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมง/ปี แต่ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง/ปี
2.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา
3.ผลการสอนอยู่ในระดับ “เชี่ยวชาญ”
4.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา
2.ผลการสอนอยู่ในระดับ “เชี่ยวชาญ”
3.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทั้งนี้ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 1,380 แต่ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง/ปี

ศ. (พิเศษ)

1.ภาระงาน ไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมง/ปี แต่ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง/ปี
2.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา
3.ผลการสอนอยู่ในระดับ “เชี่ยวชาญ”
4.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.ชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงทำการ/ปีการศึกษา
2.ผลการสอนอยู่ในระดับ “เชี่ยวชาญ”
3.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการทั้งนี้ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมง/ปี แต่ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง/ปี

ผศ. (วิธีปกติ)

งานวิจัย และหรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และหรือ ผลงานรับใช้สังคม และหรือ บทความทางวิชาการ, และหรือ ตำรา และหรือหนังสือ อย่างน้อย 3 เรื่อง และ อย่างน้อย 2* เรื่อง มีคุณภาพ“ดี แบบที่ 1
1.งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย 2 เรื่อง/ชิ้น และ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ชิ้น *มีคุณภาพ “ดี”  และ
2.บทความทางวิชาการ หรือ หนังสือ หรือ ตำรา อย่างน้อย 1 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีแบบที่ 2
งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง และ อย่างน้อย 2 เรื่อง* มีคุณภาพ “ดี

ผศ. (วิธีพิเศษ)

งานวิจัย และหรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และหรือ  ผลงานรับใช้สังคม และหรือ บทความทางวิชาการ, และหรือ ตำรา และหรือหนังสือ อย่างน้อย 3 เรื่อง และ อย่างน้อย 2* เรื่อง มีคุณภาพ“ดีมาก แบบที่ 1
1.งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย 2 เรื่อง/ชิ้น และอย่างน้อย 1 เรื่อง/ชิ้น *มีคุณภาพ
ดีมาก”  และ
2.บทความทางวิชาการ หรือ หนังสือ หรือตำรา อย่างน้อย 1 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมากแบบที่ 2
งานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง และอย่างน้อย 2 เรื่อง* มีคุณภาพ “ดีมาก

รศ.(วิธีปกติ)

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า 3 ปีผลงานทางวิชาการ
1.งานวิจัย และหรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และหรือ  ผลงานรับใช้สังคม อย่างน้อย 3 เรื่อง และ อย่างน้อย 1* เรื่อง มีคุณภาพ“ดี
2. ตำรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 1 เรื่อง มีคุณภาพ“ดี
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า 3 ปีผลงานทางวิชาการ
แบบที่ 1
     1.งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย 3 เรื่อง/ชิ้น และอย่างน้อย 1 เรื่อง/ชิ้น *มีคุณภาพ “ดี”  และ
     2.บทความทางวิชาการ (scholarly article หรือ learned article) ที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่มี impact factor หรือ หนังสือ หรือ ตำรา อย่างน้อย 1 เรื่อง *มีคุณภาพ “ดีแบบที่ 2
งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง และ อย่างน้อย 3 เรื่อง *มีคุณภาพ “ดีมาก”

รศ. (พิเศษ)

1.ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบ หรือขอเสนอข้ามขั้น
2.เหมือนวิธีปกติ แต่ ผลงานทางวิชาการ มีคุณภาพระดับ “ดีมาก
1.ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบหรือขอเสนอข้ามขั้น2.ผลงานทางวิชาการในแบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2 และมีคุณภาพ “ดีมาก”

ศ.(วิธีปกติ)

1.ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.ผลงานทางวิชาการ เสนอได้ 2 วีธี คือวิธีที่ 1
       1.งานวิจัย และหรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และหรือ  ผลงานรับใช้สังคม อย่างน้อย 5 เรื่อง และ อย่างน้อย 1* เรื่อง มีคุณภาพ“ดีมาก”
       2.ตำรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม มีคุณภาพ “ดีมาก”(เพิ่มเติม ในวิธีที่ 1 งานวิจัย อย่างน้อย 2เรื่องต้องเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ อย่างน้อย 1* เรื่อง มีคุณภาพ“ดีมาก”)วิธีที่ 2
งานวิจัย และหรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และหรือ  ผลงานรับใช้สังคม อย่างน้อย 5 เรื่อง และ อย่างน้อย 1* เรื่อง มีคุณภาพ“ดีเด่น” และหรือ ตำรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม มีคุณภาพ “ดีเด่น(เพิ่มเติม ในวิธีที่ 2 งานวิจัย อย่างน้อย 2เรื่องต้องเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ อย่างน้อย 1* เรื่อง มีคุณภาพ“ดีเด่น”)
1.ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.ผลงานทางวิชาการ เสนอได้ 2 วีธี คือวิธีที่ 1
        1.งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย 5 เรื่อง/ชิ้น และอย่างน้อย 1 เรื่อง/ชิ้น *เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีฐานข้อมูลระดับนานาชาติ มีคุณภาพ “ดีมาก” หรือ
2.งานวิจัยรวมกับบทความทางวิชาการ( scholarly article หรือ learned article)ที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่มี impact factor จำนวนและคุณค่าเทียบเท่างานวิจัย และ
3.ตำรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม *มีคุณภาพ “ดีมาก”วิธีที่ 2
        1.งานวิจัยอย่างน้อย 5 เรื่อง และอย่างน้อย 2 เรื่อง เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ อย่างน้อย 1 เรื่อง *มีคุณภาพ “ดีเด่น” หรือ
2.ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นอย่างน้อย 1 เรื่อง *และคุณค่าเทียบเท่างานวิจัย ตามข้อ 1 หรือ
3.ตำรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม*มีคุณภาพ “ดีเด่น”

ศ.(วิธีพิเศษ)

-คุณสมบัติไม่ครบตามวิธีปกติ หรือเสนอขอตำแหน่ง ข้ามขั้น หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
-ผลงานทางวิชาการเฉพาะวิธีที่ 1 และมีคุณภาพ “ดีเด่น”
-คุณสมบัติไม่ครบตามวิธีปกติ หรือเสนอขอตำแหน่ง ข้ามขั้น หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
-ผลงานทางวิชาการเฉพาะวิธีที่ 1 และมีคุณภาพ “ดีเด่น”

* หมายถึง ผลงานที่ผู้ขอตำแหน่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 หรือเป็น Corresponding author

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 2 มีเพิ่มเติม ในการนำเอาผลงานวิจัยทางด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ต้องไม่เกินร้อยละ 50 จากผลงานวิจัยที่เสนอขอตำแหน่งทั้งหมด

ฉบับที่ 3ในการขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2   ข้อที่2 ในการใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อาทิ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานแปล วรรณกรรม ฯลฯ จำนวน อย่างน้อย 5 เรื่อง และ อย่างน้อย 1 เรื่องมีคุณภาพ ดีเด่น ซึ่งผู้ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็น corresponding authorและได้รับรองการเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่ากว่า 4 เดือน  และในข้อที่3 ให้ตัดข้อความที่ว่า “ซึ่งผู้ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็น  corresponding author” ให้คงเหลือเพียงประเด็น ที่มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

และ  เพิ่มเติมในประเด็นที่ว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจเสนอสภามหาวิทยาลัย สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ โดยแบบที่1 ให้เปลี่ยนเป็นแบบที่2 ได้ ถ้าคุณภาพไม่เข้าเกณฑ์ในแบบที่ 1 โดยปริมาณงานและคุณภาพต้องเข้าเกณฑ์แบบที่ 2 ด้วย

อ้างอิง

  1. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ( ชื่อส่วนงาน ) พนักงานวิทยาลัย และ อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2555
  2. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ( ชื่อส่วนงาน ) พนักงานวิทยาลัย และ อาจารย์พิเศษ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
  3. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ( ชื่อส่วนงาน ) พนักงานวิทยาลัย และ อาจารย์พิเศษ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557
  4. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พ.ศ. 2556
  5. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2553
  6. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 -2559
Share

KMSC

Leave a Reply