0

เส้นทางความก้าวหน้าผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหิดล

cpd (medium)โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดไว้ว่า ในปี 2559 ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนร้อยละ 30 จะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดประเภทของตำแหน่งไว้ 2 ลักษณะ คือ ตำแหน่งประเภทวิชาการ กับตำแหน่งประเภทสนับสนุน ซึ่งตำแหน่งประเภทสนับสนุน มี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มสนับสนุนทั่วไป และกลุ่มอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

อย่างไรก็ตาม ยังมีหนทางที่ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนจะก้าวหน้าได้ด้วยตนเอง คือ การขอตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ แต่การยื่นขอตำแหน่งดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากจนเกินความสามารถ ปัจจุบันพบว่ามีผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนไม่ถึงร้อยละ 10 ที่ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

สาเหตุที่ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ยังไม่ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง อาจเป็นเพราะ

 •      ไม่ทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
 •      ยังไม่มีผลงานที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการ
 •      ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขาดที่ปรึกษา ไม่กล้าลองผิดลองถูก
 •      เกณฑ์การขอตำแหน่งมีมาตรฐานสูง
 •      ไม่สนใจ ไม่เห็นความสำคัญ

ในทางตรงกันข้ามผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนต้องยื่นขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญเพราะ

 •      ความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path)
 •      การทำงานเป็นระบบ พัฒนางานประจำให้เป็นงานท้าทาย  สร้างสรรค์สิ่งใหม่
 •      สะสมผลงานและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

แต่พบว่ามีภัยคุกคามต่อความสำเร็จในการขอตำแหน่ง

 • ขาดแรงขับ ความตั้งใจจริง ทำไปแล้วท้อ
 • เกิดแรงกระตุ้นระยะสั้น ๆ แล้วหยุดลงพร้อมกับการอบรม
 • ทำงานไปวัน ๆ ก็พอแล้ว
 • งานประจำมีมากมาย แค่นี้ก็ทำไม่ทัน….แล้ว
 • ทำงานประจำจนชิน ขาดความคิดสร้างสรรค์

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการขอตำแหน่งผู้ชำนาญการ

 • ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการขอตำแหน่งผู้ชำนาญการ
 •  วางแผนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเริ่มจาก
  – เลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำผลงาน ต้องตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  – ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล กฎ ระเบียบ บทความที่เกี่ยวข้อง
  – การทำผลงานต้องคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ หรือความถนัดในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ และผลงานนั้นต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้
  – การสร้างสรรค์ผลงานอย่างสม่ำเสมอ การเรียนรู้ การค้นหาวิธีการหรือมาตรการเพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  – สะสมผลงาน และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความชำนาญ ความเชี่ยวชาญที่แท้จริง มิใช่ทำผลงานระยะสั้นๆ เพียงเพื่อขอตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.    ปริมาณงานในหน้าที่
2.    คุณภาพงานในหน้าที่
3.    ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี
4.    เป็นผู้มีจริยธรรม ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบวินัยอย่างร้ายแรง
5.    มีเวลาปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงต่อปี

ประเภทผลงาน
1.    คู่มือปฏิบัติงาน
2.    งานวิเคราะห์/งานสังเคราะห์
3.    บทความวิชาการ
4.    ตำรา
5.    หนังสือ
6.    ผลงานวิจัย
7.    งานแปล
8.    เอกสารประกอบการบรรยาย
9.    ผลงานในลักษณะอื่น

เงินประจำตำแหน่ง
ชำนาญการพิเศษ

 • วิชาชีพเฉพาะ  อัตรา 11,200 บาทต่อเดือน
 • สนับสนุนวิชาการ อัตรา 7,000 บาทต่อเดือน
 • สนับสนุนทั่วไป  อัตรา 5,000 บาทต่อเดือน

เชี่ยวชาญ  อัตรา 18,900 บาทต่อเดือน

เชี่ยวชาญพิเศษ  อัตรา 26,000 บาทต่อเดือน

Share

KMSC

Leave a Reply