0

คู่มือ การประสานงานดูแลชาวต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดทำคู่มือ การประสานงานดูแลชาวต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และด้านที่เกี่ยวข้องในการประสานงานกับชาวต่างชาติ ของ ภาควิชาและหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และทันกำหนดระยะเวลา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/ic/Flow-Chart/ic_FlowChart.html

Share
0

สรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ณ  ห้องบงกชรัตน์ B   โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 24 – 25  เมษายน  2557

 เรื่อง เงินเดือนและค่าจ้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. เงินเดือน แบ่งเป็น
 • สิทธิการรับเงินเดือน …. ปฏิบัติราชการ ….บรรจุใหม่ …. แต่งตั้ง เลื่อน โยกย้าย โอน …. เลื่อนขั้นเงินเดือน ….กลับเข้ารับราชการใหม่ ….ตาย
 •  งดจ่ายเงินเดือน  ….ละทิ้ง/หนีราชการ ….ลาออก ….ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ….ถูกสั่งพักราชการ ….ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน ….อุทธรณ์คำสั่ง ….ถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษา(คดีอาญา) ….ถูกจับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ ….เกษียณ ….ตาย
 • เงินเดือนระหว่างลา ….ลาป่วย 11 ประเภท(ป่วย-คลอดบุตร-กิจส่วนตัว-พักผ่อนประจำปี-อุปสมบท/พิธีฮัจย์-รับการเตรียมพล-ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน-ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ-ติดตามคู่สมรส-ช่วยภริยาที่คลอดบุตร และฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อหน้าที่)
 • เงินช่วยพิเศษ ….หลักเกณฑ์การจ่าย ….ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ ….เงื่อนไขการจ่าย ….ระยะเวลาที่ขอรับ
 1. ค่าจ้าง  แบ่งเป็น
 • ลูกจ้าง ….ลูกจ้างประจำ ….ลูกจ้างชั่วคราว
 • หลักเกณฑ์การจ่าย

Continue Reading

Share
0

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง คดีปกครองกับการพัสดุ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง  คดีปกครองกับการพัสดุ  

ระหว่างวันที่  27-28  มีนาคม  2557

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดย ว่าที่.รตหญิงลัดดาวัลย์  เปียเนตร์  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นางสาวสุขสม  กลั่นกลิ่นหอม  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นายสุนทร  บัวจันทร์ ตำแหน่งนิติกร

หัวข้อ  :  ปัญหาในการจัดหาพัสดุในแต่ละขั้นตอน

การเข้าร่วม  การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้  เรื่อง  คดีปกครองกับการพัสดุ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ทั้งในเชิงป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่จะไปสู่คดีปกครอง และเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดหาพัสดุของมหาวิทยาลัยและสถาบันได้  โดยขอบเขตเนื้อหาของการประชุม ประกอบด้วย การบริหารงานพัสดุภาครัฐและแนวปฏิบัติ สัญญาทางปกครอง และบรรทัดฐานจากคดีปกครองที่เป็นหลักปฏิบัติงานด้านพัสดุ

โดยเริ่มจากหัวข้อของการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ซึ่งการและกัน เนื่องจากมีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐ  ซึ่งใช้ระเบียบ / ข้อบังคับพัสดุเดียวกันและหรือต่างกัน  โดยให้นำเสนอหัวข้อปัญหาที่เจอในการดำเนินงานด้านพัสดุในแต่ละขั้นตอนที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งสรุปหัวข้อของปัญหาที่พบบ่อยเพื่อไว้หารือ / ปรึกษาตุลาการศาลปกครองโดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ  ดังนี้

Continue Reading

Share
0

การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

โดย นายคำรณ โชธนะโชติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นที่ทุกองค์กรทั้งภาครัฐหรือเอกชนล้วนให้ความสนใจ การวัดความรู้ ความสามารถของบุคลากร  และพฤติกรรมที่แสดงออกในการทำงานจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือวัด  ที่เที่ยงตรง โปร่งใส และเชื่อถือได้ มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) และการประเมินสมรรถนะ (Competency)  ทั้งนี้ ผลของการประเมินจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล  จึงทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการนำแนวคิดเชิงกลยุทธ์เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ1

อย่างไรก็ดีในทุกขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงานควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ พึงหลีกเลี่ยงความไม่ชัดเจน    ในการประเมิน ไม่ใช้อคติส่วนตัวในการประเมิน ใช้ข้อมูลประกอบการประเมินอย่างรอบด้าน เคร่งครัดในความยุติธรรม      ควรตระหนักและหมั่นทบทวนเพื่อหาแนวทาง วิธีการที่โปร่งใส ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับอยู่เสมอ

Continue Reading

Share
0

การศึกษาวิเคราะห์สภาพอากาศและอุณหภูมิของโรงอาหาร

การศึกษาวิเคราะห์สภาพอากาศและอุณหภูมิของโรงอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังการปรับปรุง พ.ศ. 2554

ที่ปรึกษาโครงการ
1. รองศาสตราจารย์วีระชัย  สิริพันธ์วราภรณ์    ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์นารถธิดา  ตุมราศวิน       รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง

คณะทำงานและสัดส่วน
1. นายคำรณ  โชธนะโชติ           หัวหน้างานบริหารและธุรการ  งานบริหารและธุรการ
2. นางสาวชมพูนุท  อินทรปาลิต   หัวหน้าสถานที่  งานบริหารและธุรการ
3. นายไพรัตน์  ศิริเกียรติดำรงค์    หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง  งานบริหารและธุรการ

บทคัดย่อ        

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพอากาศและอุณหภูมิของโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความแรงลม จำนวน 39 จุด รอบๆ โรงอาหาร เป็นเวลา 9 วัน และนำข้อมูลแรงลม ความชื้นอากาศ และอุณหภูมิ ที่เก็บได้ จำนวน 39 จุด ภายในโรงอาหารไปจัดทำเป็นกราฟแสดงอากาศ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของแต่ละวัน เพื่อวิเคราะห์อุณหภูมิภายในโรงอาหารเปรียบเทียบกับอุณหภูมิโดยรอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Heat Index หรือดัชนีความร้อน ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงถึงความร้อนที่มนุษย์รู้สึกได้ โดยจะคำนวณจากการนำเอาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มาคำนวณ ผลการวิเคราะห์พบว่า

Continue Reading

Share
0

สรุปการอบรมเนกขัมมภาวนา บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1609801_259935747511672_1316574607_nการเปิดการอบรมโดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวีโร พระอาจารย์ได้อธิบายให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงการเข้ามาวัดการปฏิบัติเนกขัมม ดังนี้คือ

 • ความหมายของการถวายอัตตภาพร่างกายแก่พระพุทธเจ้า ในการสมาทานกรรมฐานของเนกขัมมภาวนา เพื่อให้ไม่ยึดติดตัวตนว่าร่างกายนี้เป็นของเรา คือการละอุปทานขันธ์นั่นเอง
 • การขอพระกรรมฐานพระอาจารย์ เพื่อให้มีจิตน้อมรับคำสั่งสอนของผู้เป็นพระอาจารย์
 • การสมาทานพระกรรมฐาน หรือการขอกรรมฐาน เจตนาให้ตั้งใจปฏิบัติ ด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ เพื่อให้สำเร็จ ลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน มีใจรับรู้ในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริง จิตตั่งมั่นอยู่ในอารมณ์กรรมฐาน ในที่สอนให้นำอานาปานสติ เป็นอารมณ์กรรมฐาน เป็นที่ตั่งมั่นของจิต ยึดจิตให้อยู่ในอารมณ์นี้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงที่จิตรับรู้ แล้วปล่อยวาง เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของจิต ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาตินั่นคือกฎพระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา Continue Reading
Share
0

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

job(1)หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) และอาจารย์พิเศษ 

โดย ชูพงษ์ จูตะวิริยะสกุล  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559 ได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในข้อที่ 9 โดยมี Corporate KPI ของร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 35 ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลคณะวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2553 มีสาระสำคัญ คือ Continue Reading

Share
0

สิ่งประดิษฐ์ : ฝาครอบอุปกรณ์ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันการโจรกรรม

ฝาครอบอุปกรณ์ฟลัชวาล์วในปัจจุบันคุณสมบัติของการใช้งานคือสามารถป้องกันการโจรกรรมได้ หัวฟลัชวาล์ววัสดุทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม หากถอดแล้วนำไปขายจะได้ราคาสูง เป็นที่ต้องการของนักโจรกรรม ส่วนฝาครอบฟลัชวาล์วที่ใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชนิดสี่เหลี่ยม ใช้วัสดุสแตนเลสแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่ยึดติดกับฝาผนัง และส่วนที่ 2 คือส่วนที่เป็นบานเปิด-ปิดและมีหูสำหรับนำกุญแจล๊อคฝาปิดเข้ากับตัวกล่อง หรือแบบเป็นลูกกุญแจฝั่งในฝาล็อคด้านในกับฝากล่องได้ ข้อเสียของกล่องฝาครอบสแตนเลส คือ มีราคาการสั่งทำค่อนข้างสูง กล้องมีขนาดกว้างใหญ่ และมีความหนาของตัวกล่องมาก เพื่อสามารถครอบอุป
กรณ์หัวฟลัชวาล์วของโถสุขภัณฑ์ได้ Continue Reading

Share
0

การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร

3d4a1การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร

การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานสารบรรณในการบริหารงานเอกสารให้มีประสิทธิภาพ  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  กำหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม  ต้องถือปฏิบัติในการทำลายเอกสารตามระเบียบสำนักนายก ฯ ซึ่งได้กำหนดขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติไว้แล้ว รวมทั้งกำหนดให้ต้องส่งบัญชีรายชื่อเอกสารที่ประสงค์จะทำลายในแต่ละปีให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อน  ทั้งนี้หอจดหมายเหตุ อาจพิจารณาสงวนเอกสารที่มีคุณค่าไว้ได้

การทำลายเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานแล้วนั้น เป็นกระบวนการในการบริหารงานเอกสารของส่วนงานขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีสำหรับส่วนงานนั้น ๆ ในการลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็นลง ทำให้เจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกภายใต้พื้นที่และอุปกรณ์การจัดเก็บที่มีอยู่ และทำให้หน่วยงานดูเป็นระเบียบขึ้นและเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย ยิ่งกว่านั้น  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  ให้ถือปฏิบัติในการทำลายเอกสารเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดไว้ในส่วนที่ ๓ เรื่องการทำลาย ข้อ ๖๖ – ๗๐ Continue Reading

Share
0

ชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

pic1การจำนำข้าวเป็นแนวคิดที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมาก ชาวนาจะนำข้าวไปจำนำก่อนเพื่อรอเวลาที่ราคาข้าวสูงขึ้นแล้วจึงไถ่ถอนข้าวออกมาจำหน่าย(1) แต่พบว่าปัจจุบันนี้คำว่า “การรับจำนำ” มีวิธีการดำเนินงานมีการกำหนดราคาและปริมาณที่แตกต่างออกไป ทำให้ผลการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการรับจำนำ เพราะ

1. การรับจำนำข้าวทุกเม็ด คือ การรับจำนำข้าวทั้งหมดในตลาด ทำให้องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตร เป็นผู้ครอบครองข้าวทั้งหมดในตลาด
2. การกำหนดราคาสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 50 จึงทำให้เกษตรกร ไม่นำข้าวไปขายในท้องตลาดแต่นำมาจำนำกับรัฐทั้งหมด
3. เมื่อพ้นกำหนดการไถ่ถอน ไม่มีเกษตรกรมาไถ่ถอน เพื่อนำไปขายในท้องตลาด ผลคือรัฐซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงทั้งหมด เอกชนไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อข้าวจากชาวนา และมื่อรัฐจะระบายข้าวสารออกจากคลังสินค้า รัฐก็เป็นผู้ขายข้าวสารแต่ผู้เดียว Continue Reading

Share