0

โครงการเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตร “การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้โปร่งใสสำหรับส่วนราชการ”

งานบริการวิชาการ  สถานการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เข้าร่วมอบรม   :       1.  นางวันทนีย์  ชูศิริโรจน์

Read more
0

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ควรทราบ

เรื่อง ” สิทธิประโยชน์ – การคำนวณเงินประกันสังคม/เงินสมทบ และระยะเวลาการนำส่ง “
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วิทยากร นายกฤษดา  ชูพงษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการประกันสังคม  ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 5

 

“เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนและการคำนวณในการนำส่งเงินประกันสังคม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิกรณีบำนาญชราภาพ สิทธิ ประโยชน์กรณีชราภาพ และการคำนวณการจ่ายบำนาญชราภาพ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง”

 

head_news

 

Share
0

สรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ณ  ห้องบงกชรัตน์ B   โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 24 – 25  เมษายน  2557

 เรื่อง เงินเดือนและค่าจ้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. เงินเดือน แบ่งเป็น
  • สิทธิการรับเงินเดือน …. ปฏิบัติราชการ ….บรรจุใหม่ …. แต่งตั้ง เลื่อน โยกย้าย โอน …. เลื่อนขั้นเงินเดือน ….กลับเข้ารับราชการใหม่ ….ตาย
  •  งดจ่ายเงินเดือน  ….ละทิ้ง/หนีราชการ ….ลาออก ….ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ….ถูกสั่งพักราชการ ….ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน ….อุทธรณ์คำสั่ง ….ถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษา(คดีอาญา) ….ถูกจับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ ….เกษียณ ….ตาย
  • เงินเดือนระหว่างลา ….ลาป่วย 11 ประเภท(ป่วย-คลอดบุตร-กิจส่วนตัว-พักผ่อนประจำปี-อุปสมบท/พิธีฮัจย์-รับการเตรียมพล-ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน-ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ-ติดตามคู่สมรส-ช่วยภริยาที่คลอดบุตร และฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อหน้าที่)
  • เงินช่วยพิเศษ ….หลักเกณฑ์การจ่าย ….ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ ….เงื่อนไขการจ่าย ….ระยะเวลาที่ขอรับ
  1. ค่าจ้าง  แบ่งเป็น
  • ลูกจ้าง ….ลูกจ้างประจำ ….ลูกจ้างชั่วคราว
  • หลักเกณฑ์การจ่าย

Continue Reading

Share
0

สาระน่ารู้ : การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเตรียมการขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ

สาระน่ารู้ : การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเตรียมการขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ตอนที่ 1

โดย นายคำรณ โชธนะโชติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                 “คุณอย่างเพลิดเพลินกับการทำงานประจำ เพราะไม่ทำให้เราพัฒนา เรียนรู้มาปีหนึ่งพอแล้ว จากนี้ไปต้องใช้เวลาทำงานประจำให้น้อยลง งานหนึ่งงานเคยใช้เวลาทำ 100 % ก็ต้องทำให้เสร็จภายใน 75% เราจะได้เอาเวลาอีก 25 % ที่เหลือไปพัฒนาหน่วยงานและระบบงานให้ดีขึ้น” ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวไว้

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2556 – 2559 กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 9 คือ สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Excellence)  โดยกำหนดความเติบโตก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือชี่ยวชาญ ไว้ร้อยละ 30  ดังนั้น บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านจึงมีส่วนร่วมที่จะทำให้มหาวิทยาลัยบรรลุตัวชี้วัดนี้  (Corporate KPI)  คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล       จึงต้องพยายามดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ในเบื้องต้น มาทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าการสร้างสรรค์ผลงานสำคัญอย่างไร และชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอกำหนดชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญได้มีอะไรบ้าง  รวมถึงเกร็ดน่ารู้การสร้างสรรค์ผลงาน Continue Reading

Share
0

การศึกษาวิเคราะห์สภาพอากาศและอุณหภูมิของโรงอาหาร

การศึกษาวิเคราะห์สภาพอากาศและอุณหภูมิของโรงอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังการปรับปรุง พ.ศ. 2554

ที่ปรึกษาโครงการ
1. รองศาสตราจารย์วีระชัย  สิริพันธ์วราภรณ์    ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์นารถธิดา  ตุมราศวิน       รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง

คณะทำงานและสัดส่วน
1. นายคำรณ  โชธนะโชติ           หัวหน้างานบริหารและธุรการ  งานบริหารและธุรการ
2. นางสาวชมพูนุท  อินทรปาลิต   หัวหน้าสถานที่  งานบริหารและธุรการ
3. นายไพรัตน์  ศิริเกียรติดำรงค์    หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง  งานบริหารและธุรการ

บทคัดย่อ        

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพอากาศและอุณหภูมิของโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความแรงลม จำนวน 39 จุด รอบๆ โรงอาหาร เป็นเวลา 9 วัน และนำข้อมูลแรงลม ความชื้นอากาศ และอุณหภูมิ ที่เก็บได้ จำนวน 39 จุด ภายในโรงอาหารไปจัดทำเป็นกราฟแสดงอากาศ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของแต่ละวัน เพื่อวิเคราะห์อุณหภูมิภายในโรงอาหารเปรียบเทียบกับอุณหภูมิโดยรอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Heat Index หรือดัชนีความร้อน ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงถึงความร้อนที่มนุษย์รู้สึกได้ โดยจะคำนวณจากการนำเอาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มาคำนวณ ผลการวิเคราะห์พบว่า

Continue Reading

Share
0

เส้นทางความก้าวหน้าผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหิดล

cpd (medium)โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดไว้ว่า ในปี 2559 ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนร้อยละ 30 จะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดประเภทของตำแหน่งไว้ 2 ลักษณะ คือ ตำแหน่งประเภทวิชาการ กับตำแหน่งประเภทสนับสนุน ซึ่งตำแหน่งประเภทสนับสนุน มี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มสนับสนุนทั่วไป และกลุ่มอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด Continue Reading

Share
0

ข้อควรรู้ว่าด้วย สิทธิการได้รับเงินชดเชย

compensation
ข้อควรรู้ว่าด้วย สิทธิการได้รับเงินชดเชย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

เงินชดเชย หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานติดต่อกัน

พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ต่อมาเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณีดังต่อไปนี้ Continue Reading

Share
0

ถอดบทเรียนจากการประชุม TQA Criteria 2014

              คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคณะและบุคลากรอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับแนวนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากล (World Class University) และเป็นทางเลือกลำดับต้น ๆ ของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Faculty of Choice)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดำเนินการตามโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx และได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนกระทั่งปัจจุบัน และคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ไปหลายๆ คราวแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx อย่างทั่วถึงมากขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  น.ส.รุ่งระวี แทนวันชัย หัวหน้างานวิจัย และน.ส. ธนิศรา  จุฬาทรัพยกุล หัวหน้างานคลังและพัสดุ  เข้าอบรมหัวข้อเรื่อง การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้สรุปเกณฑ์ EdPEx ปี 2557 และรวบรวมข้อแตกต่างระหว่างเกณฑ์ในปี 2557 กับเกณฑ์ปี 2556 ไว้ โดยท่านสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้จากที่นี่ >> ถอดบทเรียนการอบรม TQA criteria Continue Reading

Share