0

รายงานการถอดบทเรียน การดำเนินงานการจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557

งานบริหารและธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ส่วนที่ 1    ความเป็นมาของการถอดบทเรียน และวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน

Read more
0

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”
กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Read more
0

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้เข้าร่วมอบรม   : นางวันทนีย์  ชูศิริโรจน์

สถานที่              :  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ห้องบงกชรัตน์ B

ระยะเวลา          :  วันพฤหัสบดีที่ 14 ถึง วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

วัตถุประสงค์ในการอบรม :

 1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรวมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
 2. เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและสร้างทักษะการปฏิบัติงานอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
 3. เพื่อให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในภาคปฏิบัติระหว่างองค์กร

ประโยชน์ที่นำกลับมาใช้ :

 1. สามารถนำความรู้ แนวคิด ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถนำปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานได้

Continue Reading

Share
0

สรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ณ  ห้องบงกชรัตน์ B   โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 24 – 25  เมษายน  2557

 เรื่อง เงินเดือนและค่าจ้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. เงินเดือน แบ่งเป็น
 • สิทธิการรับเงินเดือน …. ปฏิบัติราชการ ….บรรจุใหม่ …. แต่งตั้ง เลื่อน โยกย้าย โอน …. เลื่อนขั้นเงินเดือน ….กลับเข้ารับราชการใหม่ ….ตาย
 •  งดจ่ายเงินเดือน  ….ละทิ้ง/หนีราชการ ….ลาออก ….ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ….ถูกสั่งพักราชการ ….ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน ….อุทธรณ์คำสั่ง ….ถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษา(คดีอาญา) ….ถูกจับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ ….เกษียณ ….ตาย
 • เงินเดือนระหว่างลา ….ลาป่วย 11 ประเภท(ป่วย-คลอดบุตร-กิจส่วนตัว-พักผ่อนประจำปี-อุปสมบท/พิธีฮัจย์-รับการเตรียมพล-ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน-ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ-ติดตามคู่สมรส-ช่วยภริยาที่คลอดบุตร และฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อหน้าที่)
 • เงินช่วยพิเศษ ….หลักเกณฑ์การจ่าย ….ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ ….เงื่อนไขการจ่าย ….ระยะเวลาที่ขอรับ
 1. ค่าจ้าง  แบ่งเป็น
 • ลูกจ้าง ….ลูกจ้างประจำ ….ลูกจ้างชั่วคราว
 • หลักเกณฑ์การจ่าย

Continue Reading

Share
0

ผลการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน

Free-SEO-Training-Course-2ผลการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557

โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารและธุรการ ได้ทำการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการบริหารและจัดการหลักสูตรอบรมให้มีความเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนภายในคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 380 คน มีผู้ตอบแบบสำรวจความจำเป็นทั้งสิ้น จำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 88.68 ผลการศึกษา พบว่า Continue Reading

Share