0

สรุปการอบรมเนกขัมมภาวนา บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1609801_259935747511672_1316574607_nการเปิดการอบรมโดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวีโร พระอาจารย์ได้อธิบายให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงการเข้ามาวัดการปฏิบัติเนกขัมม ดังนี้คือ

  • ความหมายของการถวายอัตตภาพร่างกายแก่พระพุทธเจ้า ในการสมาทานกรรมฐานของเนกขัมมภาวนา เพื่อให้ไม่ยึดติดตัวตนว่าร่างกายนี้เป็นของเรา คือการละอุปทานขันธ์นั่นเอง
  • การขอพระกรรมฐานพระอาจารย์ เพื่อให้มีจิตน้อมรับคำสั่งสอนของผู้เป็นพระอาจารย์
  • การสมาทานพระกรรมฐาน หรือการขอกรรมฐาน เจตนาให้ตั้งใจปฏิบัติ ด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ เพื่อให้สำเร็จ ลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน มีใจรับรู้ในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริง จิตตั่งมั่นอยู่ในอารมณ์กรรมฐาน ในที่สอนให้นำอานาปานสติ เป็นอารมณ์กรรมฐาน เป็นที่ตั่งมั่นของจิต ยึดจิตให้อยู่ในอารมณ์นี้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงที่จิตรับรู้ แล้วปล่อยวาง เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของจิต ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาตินั่นคือกฎพระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา Continue Reading
Share
0

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

job(1)หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) และอาจารย์พิเศษ 

โดย ชูพงษ์ จูตะวิริยะสกุล  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559 ได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในข้อที่ 9 โดยมี Corporate KPI ของร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 35 ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลคณะวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2553 มีสาระสำคัญ คือ Continue Reading

Share
0

สิ่งประดิษฐ์ : ฝาครอบอุปกรณ์ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันการโจรกรรม

ฝาครอบอุปกรณ์ฟลัชวาล์วในปัจจุบันคุณสมบัติของการใช้งานคือสามารถป้องกันการโจรกรรมได้ หัวฟลัชวาล์ววัสดุทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม หากถอดแล้วนำไปขายจะได้ราคาสูง เป็นที่ต้องการของนักโจรกรรม ส่วนฝาครอบฟลัชวาล์วที่ใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชนิดสี่เหลี่ยม ใช้วัสดุสแตนเลสแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่ยึดติดกับฝาผนัง และส่วนที่ 2 คือส่วนที่เป็นบานเปิด-ปิดและมีหูสำหรับนำกุญแจล๊อคฝาปิดเข้ากับตัวกล่อง หรือแบบเป็นลูกกุญแจฝั่งในฝาล็อคด้านในกับฝากล่องได้ ข้อเสียของกล่องฝาครอบสแตนเลส คือ มีราคาการสั่งทำค่อนข้างสูง กล้องมีขนาดกว้างใหญ่ และมีความหนาของตัวกล่องมาก เพื่อสามารถครอบอุป
กรณ์หัวฟลัชวาล์วของโถสุขภัณฑ์ได้ Continue Reading

Share
0

เส้นทางความก้าวหน้าผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหิดล

cpd (medium)โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดไว้ว่า ในปี 2559 ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนร้อยละ 30 จะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดประเภทของตำแหน่งไว้ 2 ลักษณะ คือ ตำแหน่งประเภทวิชาการ กับตำแหน่งประเภทสนับสนุน ซึ่งตำแหน่งประเภทสนับสนุน มี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มสนับสนุนทั่วไป และกลุ่มอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด Continue Reading

Share
0

การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร

3d4a1การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร

การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานสารบรรณในการบริหารงานเอกสารให้มีประสิทธิภาพ  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  กำหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม  ต้องถือปฏิบัติในการทำลายเอกสารตามระเบียบสำนักนายก ฯ ซึ่งได้กำหนดขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติไว้แล้ว รวมทั้งกำหนดให้ต้องส่งบัญชีรายชื่อเอกสารที่ประสงค์จะทำลายในแต่ละปีให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อน  ทั้งนี้หอจดหมายเหตุ อาจพิจารณาสงวนเอกสารที่มีคุณค่าไว้ได้

การทำลายเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานแล้วนั้น เป็นกระบวนการในการบริหารงานเอกสารของส่วนงานขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีสำหรับส่วนงานนั้น ๆ ในการลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็นลง ทำให้เจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกภายใต้พื้นที่และอุปกรณ์การจัดเก็บที่มีอยู่ และทำให้หน่วยงานดูเป็นระเบียบขึ้นและเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย ยิ่งกว่านั้น  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  ให้ถือปฏิบัติในการทำลายเอกสารเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดไว้ในส่วนที่ ๓ เรื่องการทำลาย ข้อ ๖๖ – ๗๐ Continue Reading

Share
0

ผลการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน

Free-SEO-Training-Course-2ผลการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557

โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารและธุรการ ได้ทำการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการบริหารและจัดการหลักสูตรอบรมให้มีความเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนภายในคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 380 คน มีผู้ตอบแบบสำรวจความจำเป็นทั้งสิ้น จำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 88.68 ผลการศึกษา พบว่า Continue Reading

Share
0

ข้อควรรู้ว่าด้วย สิทธิการได้รับเงินชดเชย

compensation
ข้อควรรู้ว่าด้วย สิทธิการได้รับเงินชดเชย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์

เงินชดเชย หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานติดต่อกัน

พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ต่อมาเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณีดังต่อไปนี้ Continue Reading

Share
0

ถอดบทเรียนจากการประชุม TQA Criteria 2014

              คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคณะและบุคลากรอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับแนวนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากล (World Class University) และเป็นทางเลือกลำดับต้น ๆ ของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Faculty of Choice)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดำเนินการตามโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx และได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนกระทั่งปัจจุบัน และคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ไปหลายๆ คราวแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx อย่างทั่วถึงมากขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  น.ส.รุ่งระวี แทนวันชัย หัวหน้างานวิจัย และน.ส. ธนิศรา  จุฬาทรัพยกุล หัวหน้างานคลังและพัสดุ  เข้าอบรมหัวข้อเรื่อง การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้สรุปเกณฑ์ EdPEx ปี 2557 และรวบรวมข้อแตกต่างระหว่างเกณฑ์ในปี 2557 กับเกณฑ์ปี 2556 ไว้ โดยท่านสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้จากที่นี่ >> ถอดบทเรียนการอบรม TQA criteria Continue Reading

Share
0

ชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

pic1การจำนำข้าวเป็นแนวคิดที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมาก ชาวนาจะนำข้าวไปจำนำก่อนเพื่อรอเวลาที่ราคาข้าวสูงขึ้นแล้วจึงไถ่ถอนข้าวออกมาจำหน่าย(1) แต่พบว่าปัจจุบันนี้คำว่า “การรับจำนำ” มีวิธีการดำเนินงานมีการกำหนดราคาและปริมาณที่แตกต่างออกไป ทำให้ผลการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการรับจำนำ เพราะ

1. การรับจำนำข้าวทุกเม็ด คือ การรับจำนำข้าวทั้งหมดในตลาด ทำให้องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตร เป็นผู้ครอบครองข้าวทั้งหมดในตลาด
2. การกำหนดราคาสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 50 จึงทำให้เกษตรกร ไม่นำข้าวไปขายในท้องตลาดแต่นำมาจำนำกับรัฐทั้งหมด
3. เมื่อพ้นกำหนดการไถ่ถอน ไม่มีเกษตรกรมาไถ่ถอน เพื่อนำไปขายในท้องตลาด ผลคือรัฐซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงทั้งหมด เอกชนไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อข้าวจากชาวนา และมื่อรัฐจะระบายข้าวสารออกจากคลังสินค้า รัฐก็เป็นผู้ขายข้าวสารแต่ผู้เดียว Continue Reading

Share