Author: KMSC

สรุปการอบรมเนกขัมมภาวนา บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปการอบรมเนกขัมมภาวนา บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเปิดการอบรมโดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวีโร พระอาจารย์ได้อธิบายให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงการเข้ามาวัดการปฏิบัติเนกขัมม ดังนี้คือ ความหมายของการถวายอัตตภาพร่างกายแก่พระพุทธเจ้า ในการสมาทานกรรมฐานของเนกขัมมภาวนา เพื่อให้ไม่ยึดติดตัวตนว่าร่างกายนี้เป็นของเรา คือการละอุปทานขันธ์นั่นเอง การขอพระกรรมฐานพระอาจารย์ เพื่อให้มีจิตน้อมรับคำสั่งสอนของผู้เป็นพระอาจารย์ การสมาทานพระกรรมฐาน หรือการขอกรรมฐาน เจตนาให้ตั้งใจปฏิบัติ ด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ เพื่อให้สำเร็จ ลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน มีใจรับรู้ในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริง จิตตั่งมั่นอยู่ในอารมณ์กรรมฐาน ในที่สอนให้นำอานาปานสติ เป็นอารมณ์กรรมฐาน เป็นที่ตั่งมั่นของจิต ยึดจิตให้อยู่ในอารมณ์นี้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงที่จิตรับรู้ แล้วปล่อยวาง เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของจิต ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาตินั่นคือกฎพระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) และอาจารย์พิเศษ  โดย ชูพงษ์ จูตะวิริยะสกุล  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559 ได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในข้อที่ 9 โดยมี Corporate KPI ของร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 35 ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลคณะวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2553 มีสาระสำคัญ คือ

สิ่งประดิษฐ์ : ฝาครอบอุปกรณ์ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันการโจรกรรม

สิ่งประดิษฐ์ : ฝาครอบอุปกรณ์ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันการโจรกรรม

ฝาครอบอุปกรณ์ฟลัชวาล์วในปัจจุบันคุณสมบัติของการใช้งานคือสามารถป้องกันการโจรกรรมได้ หัวฟลัชวาล์ววัสดุทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม หากถอดแล้วนำไปขายจะได้ราคาสูง เป็นที่ต้องการของนักโจรกรรม ส่วนฝาครอบฟลัชวาล์วที่ใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชนิดสี่เหลี่ยม ใช้วัสดุสแตนเลสแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่ยึดติดกับฝาผนัง และส่วนที่ 2 คือส่วนที่เป็นบานเปิด-ปิดและมีหูสำหรับนำกุญแจล๊อคฝาปิดเข้ากับตัวกล่อง หรือแบบเป็นลูกกุญแจฝั่งในฝาล็อคด้านในกับฝากล่องได้ ข้อเสียของกล่องฝาครอบสแตนเลส คือ มีราคาการสั่งทำค่อนข้างสูง กล้องมีขนาดกว้างใหญ่ และมีความหนาของตัวกล่องมาก เพื่อสามารถครอบอุป กรณ์หัวฟลัชวาล์วของโถสุขภัณฑ์ได้

เส้นทางความก้าวหน้าผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหิดล

เส้นทางความก้าวหน้าผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหิดล

โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดไว้ว่า ในปี 2559 ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนร้อยละ 30 จะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดประเภทของตำแหน่งไว้ 2 ลักษณะ คือ ตำแหน่งประเภทวิชาการ กับตำแหน่งประเภทสนับสนุน ซึ่งตำแหน่งประเภทสนับสนุน มี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มสนับสนุนทั่วไป และกลุ่มอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร

การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร

การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานสารบรรณในการบริหารงานเอกสารให้มีประสิทธิภาพ  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  กำหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม  ต้องถือปฏิบัติในการทำลายเอกสารตามระเบียบสำนักนายก ฯ ซึ่งได้กำหนดขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติไว้แล้ว รวมทั้งกำหนดให้ต้องส่งบัญชีรายชื่อเอกสารที่ประสงค์จะทำลายในแต่ละปีให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อน  ทั้งนี้หอจดหมายเหตุ อาจพิจารณาสงวนเอกสารที่มีคุณค่าไว้ได้ การทำลายเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานแล้วนั้น เป็นกระบวนการในการบริหารงานเอกสารของส่วนงานขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีสำหรับส่วนงานนั้น ๆ ในการลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็นลง ทำให้เจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกภายใต้พื้นที่และอุปกรณ์การจัดเก็บที่มีอยู่ และทำให้หน่วยงานดูเป็นระเบียบขึ้นและเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย ยิ่งกว่านั้น  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  ให้ถือปฏิบัติในการทำลายเอกสารเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดไว้ในส่วนที่ ๓ เรื่องการทำลาย...

ผลการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน

ผลการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน

ผลการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารและธุรการ ได้ทำการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการบริหารและจัดการหลักสูตรอบรมให้มีความเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนภายในคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 380 คน มีผู้ตอบแบบสำรวจความจำเป็นทั้งสิ้น จำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 88.68 ผลการศึกษา พบว่า

ข้อควรรู้ว่าด้วย สิทธิการได้รับเงินชดเชย

ข้อควรรู้ว่าด้วย สิทธิการได้รับเงินชดเชย

ข้อควรรู้ว่าด้วย สิทธิการได้รับเงินชดเชย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 โดย นายคำรณ  โชธนะโชติ  งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ เงินชดเชย หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานติดต่อกัน พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ต่อมาเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณีดังต่อไปนี้

ถอดบทเรียนจากการประชุม TQA Criteria 2014

              คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคณะและบุคลากรอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับแนวนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากล (World Class University) และเป็นทางเลือกลำดับต้น ๆ ของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Faculty of Choice) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดำเนินการตามโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx และได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนกระทั่งปัจจุบัน และคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx...

ชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

ชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

การจำนำข้าวเป็นแนวคิดที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมาก ชาวนาจะนำข้าวไปจำนำก่อนเพื่อรอเวลาที่ราคาข้าวสูงขึ้นแล้วจึงไถ่ถอนข้าวออกมาจำหน่าย(1) แต่พบว่าปัจจุบันนี้คำว่า “การรับจำนำ” มีวิธีการดำเนินงานมีการกำหนดราคาและปริมาณที่แตกต่างออกไป ทำให้ผลการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการรับจำนำ เพราะ 1. การรับจำนำข้าวทุกเม็ด คือ การรับจำนำข้าวทั้งหมดในตลาด ทำให้องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตร เป็นผู้ครอบครองข้าวทั้งหมดในตลาด 2. การกำหนดราคาสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 50 จึงทำให้เกษตรกร ไม่นำข้าวไปขายในท้องตลาดแต่นำมาจำนำกับรัฐทั้งหมด 3. เมื่อพ้นกำหนดการไถ่ถอน ไม่มีเกษตรกรมาไถ่ถอน เพื่อนำไปขายในท้องตลาด ผลคือรัฐซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงทั้งหมด เอกชนไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อข้าวจากชาวนา และมื่อรัฐจะระบายข้าวสารออกจากคลังสินค้า รัฐก็เป็นผู้ขายข้าวสารแต่ผู้เดียว