0

ลำดับชั้นกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

            มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐  เหตุผล

Read more
0

โครงการเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตร “การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้โปร่งใสสำหรับส่วนราชการ”

งานบริการวิชาการ  สถานการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เข้าร่วมอบรม   :       1.  นางวันทนีย์  ชูศิริโรจน์

Read more
0

รายงานการถอดบทเรียน การดำเนินงานการจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557

งานบริหารและธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ส่วนที่ 1    ความเป็นมาของการถอดบทเรียน และวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน

Read more
0

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”
กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Read more
0

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้เข้าร่วมอบรม   : นางวันทนีย์  ชูศิริโรจน์

สถานที่              :  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ห้องบงกชรัตน์ B

ระยะเวลา          :  วันพฤหัสบดีที่ 14 ถึง วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

วัตถุประสงค์ในการอบรม :

 1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรวมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
 2. เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและสร้างทักษะการปฏิบัติงานอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
 3. เพื่อให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในภาคปฏิบัติระหว่างองค์กร

ประโยชน์ที่นำกลับมาใช้ :

 1. สามารถนำความรู้ แนวคิด ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถนำปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานได้

Continue Reading

Share
0

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ควรทราบ

เรื่อง ” สิทธิประโยชน์ – การคำนวณเงินประกันสังคม/เงินสมทบ และระยะเวลาการนำส่ง “
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วิทยากร นายกฤษดา  ชูพงษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการประกันสังคม  ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 5

 

“เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนและการคำนวณในการนำส่งเงินประกันสังคม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิกรณีบำนาญชราภาพ สิทธิ ประโยชน์กรณีชราภาพ และการคำนวณการจ่ายบำนาญชราภาพ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง”

 

head_news

 

Share
0

สรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ณ  ห้องบงกชรัตน์ B   โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 24 – 25  เมษายน  2557

 เรื่อง เงินเดือนและค่าจ้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. เงินเดือน แบ่งเป็น
 • สิทธิการรับเงินเดือน …. ปฏิบัติราชการ ….บรรจุใหม่ …. แต่งตั้ง เลื่อน โยกย้าย โอน …. เลื่อนขั้นเงินเดือน ….กลับเข้ารับราชการใหม่ ….ตาย
 •  งดจ่ายเงินเดือน  ….ละทิ้ง/หนีราชการ ….ลาออก ….ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ….ถูกสั่งพักราชการ ….ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน ….อุทธรณ์คำสั่ง ….ถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษา(คดีอาญา) ….ถูกจับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ ….เกษียณ ….ตาย
 • เงินเดือนระหว่างลา ….ลาป่วย 11 ประเภท(ป่วย-คลอดบุตร-กิจส่วนตัว-พักผ่อนประจำปี-อุปสมบท/พิธีฮัจย์-รับการเตรียมพล-ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน-ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ-ติดตามคู่สมรส-ช่วยภริยาที่คลอดบุตร และฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อหน้าที่)
 • เงินช่วยพิเศษ ….หลักเกณฑ์การจ่าย ….ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ ….เงื่อนไขการจ่าย ….ระยะเวลาที่ขอรับ
 1. ค่าจ้าง  แบ่งเป็น
 • ลูกจ้าง ….ลูกจ้างประจำ ….ลูกจ้างชั่วคราว
 • หลักเกณฑ์การจ่าย

Continue Reading

Share
0

สาระน่ารู้ : การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเตรียมการขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ

สาระน่ารู้ : การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเตรียมการขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ตอนที่ 1

โดย นายคำรณ โชธนะโชติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                 “คุณอย่างเพลิดเพลินกับการทำงานประจำ เพราะไม่ทำให้เราพัฒนา เรียนรู้มาปีหนึ่งพอแล้ว จากนี้ไปต้องใช้เวลาทำงานประจำให้น้อยลง งานหนึ่งงานเคยใช้เวลาทำ 100 % ก็ต้องทำให้เสร็จภายใน 75% เราจะได้เอาเวลาอีก 25 % ที่เหลือไปพัฒนาหน่วยงานและระบบงานให้ดีขึ้น” ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวไว้

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2556 – 2559 กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 9 คือ สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Excellence)  โดยกำหนดความเติบโตก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือชี่ยวชาญ ไว้ร้อยละ 30  ดังนั้น บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านจึงมีส่วนร่วมที่จะทำให้มหาวิทยาลัยบรรลุตัวชี้วัดนี้  (Corporate KPI)  คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล       จึงต้องพยายามดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ในเบื้องต้น มาทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าการสร้างสรรค์ผลงานสำคัญอย่างไร และชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอกำหนดชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญได้มีอะไรบ้าง  รวมถึงเกร็ดน่ารู้การสร้างสรรค์ผลงาน Continue Reading

Share
0

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง คดีปกครองกับการพัสดุ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง  คดีปกครองกับการพัสดุ  

ระหว่างวันที่  27-28  มีนาคม  2557

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดย ว่าที่.รตหญิงลัดดาวัลย์  เปียเนตร์  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นางสาวสุขสม  กลั่นกลิ่นหอม  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นายสุนทร  บัวจันทร์ ตำแหน่งนิติกร

หัวข้อ  :  ปัญหาในการจัดหาพัสดุในแต่ละขั้นตอน

การเข้าร่วม  การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้  เรื่อง  คดีปกครองกับการพัสดุ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ทั้งในเชิงป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่จะไปสู่คดีปกครอง และเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดหาพัสดุของมหาวิทยาลัยและสถาบันได้  โดยขอบเขตเนื้อหาของการประชุม ประกอบด้วย การบริหารงานพัสดุภาครัฐและแนวปฏิบัติ สัญญาทางปกครอง และบรรทัดฐานจากคดีปกครองที่เป็นหลักปฏิบัติงานด้านพัสดุ

โดยเริ่มจากหัวข้อของการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ซึ่งการและกัน เนื่องจากมีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐ  ซึ่งใช้ระเบียบ / ข้อบังคับพัสดุเดียวกันและหรือต่างกัน  โดยให้นำเสนอหัวข้อปัญหาที่เจอในการดำเนินงานด้านพัสดุในแต่ละขั้นตอนที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งสรุปหัวข้อของปัญหาที่พบบ่อยเพื่อไว้หารือ / ปรึกษาตุลาการศาลปกครองโดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ  ดังนี้

Continue Reading

Share
0

การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

โดย นายคำรณ โชธนะโชติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นที่ทุกองค์กรทั้งภาครัฐหรือเอกชนล้วนให้ความสนใจ การวัดความรู้ ความสามารถของบุคลากร  และพฤติกรรมที่แสดงออกในการทำงานจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือวัด  ที่เที่ยงตรง โปร่งใส และเชื่อถือได้ มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) และการประเมินสมรรถนะ (Competency)  ทั้งนี้ ผลของการประเมินจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล  จึงทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการนำแนวคิดเชิงกลยุทธ์เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ1

อย่างไรก็ดีในทุกขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงานควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ พึงหลีกเลี่ยงความไม่ชัดเจน    ในการประเมิน ไม่ใช้อคติส่วนตัวในการประเมิน ใช้ข้อมูลประกอบการประเมินอย่างรอบด้าน เคร่งครัดในความยุติธรรม      ควรตระหนักและหมั่นทบทวนเพื่อหาแนวทาง วิธีการที่โปร่งใส ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับอยู่เสมอ

Continue Reading

Share