KM ผู้ปฎิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Blog

การเขียนหนังสือราชการ

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดคู่มือการเขียนหนังสือราชการ (PDF) ดาวน์โหลด Template (DOTX) บันทึกข้อความ ประกาศ หนังสือภายนอก ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ชั้นความลับของหนังสือราชการ หนังสือราชการที่มีชั้นความลับ จะเป็นหนังสือราชการที่เมื่อเปิดเผยจะทำให้รัฐ หรือ สถาบันเสียหายได้ โดยลับที่สุดจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงที่สุด ลับที่สุด ลับมาก ลับ...

ลำดับชั้นกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

            มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐  เหตุผล คือ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ และมีความคล่องตัว  สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งมีความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ  แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังอยู่ในการกำกับและดูแลของรัฐมนตรี  รวมทั้งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่  ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากจะต้องบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายของตัวเองแล้ว  จะต้องปฏิบัติตามกฏหมายกลางและหนังสือสั่งการจากรัฐบาลด้วย             ในการนี้  จะขออธิบายในส่วนลำดับชั้นกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ในการบริหารงาน  ไว้ดังนี้                 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นกฎหมายแม่บทที่ใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  คือ  กฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๕๐ ...

โครงการเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตร “การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้โปร่งใสสำหรับส่วนราชการ”

งานบริการวิชาการ  สถานการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เข้าร่วมอบรม   :       1.  นางวันทนีย์  ชูศิริโรจน์ 2.  นางสุนันทา  สมวจีเลิศ สถานที่              :  ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา          :  วันพฤหัสบดีที่ 26 ถึง วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  2558 วัตถุประสงค์ในการอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน...

รายงานการถอดบทเรียน การดำเนินงานการจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ส่วนที่ 1    ความเป็นมาของการถอดบทเรียน และวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน ส่วนที่ 2   ขั้นตอนการถอดบทเรียน ส่วนที่ 3   เนื้อหาจากการดำเนินการถอดบทเรียน 3.1 ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ 3.2 ทบทวน แผนงานและกระบวนการ 3.3 สิ่งที่ทำได้เป็นอย่างดีจากการปฏิบัติ 3.4 ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น 3.5 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 3.6 ข้อเสนอแนะที่ควรต้องจัดการ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง /ปรับปรุง 3.7 สิ่งที่คิดว่าต้องทำ/จำเป็นต้องทำ/อยากจะทำ...

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้เข้าร่วมอบรม   : นางวันทนีย์  ชูศิริโรจน์ สถานที่              :  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ห้องบงกชรัตน์ B ระยะเวลา          :  วันพฤหัสบดีที่ 14 ถึง วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์ในการอบรม : เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรวมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและสร้างทักษะการปฏิบัติงานอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เพื่อให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในภาคปฏิบัติระหว่างองค์กร ประโยชน์ที่นำกลับมาใช้ : สามารถนำความรู้ แนวคิด ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้เข้าร่วมอบรม   : นางวันทนีย์  ชูศิริโรจน์ สถานที่              :  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ห้องบงกชรัตน์ B ระยะเวลา          :  วันพฤหัสบดีที่ 14 ถึง วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์ในการอบรม : เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรวมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและสร้างทักษะการปฏิบัติงานอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เพื่อให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในภาคปฏิบัติระหว่างองค์กร ประโยชน์ที่นำกลับมาใช้ : สามารถนำความรู้ แนวคิด ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข...

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ควรทราบ

เรื่อง ” สิทธิประโยชน์ – การคำนวณเงินประกันสังคม/เงินสมทบ และระยะเวลาการนำส่ง “ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยากร นายกฤษดา  ชูพงษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการประกันสังคม  ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 5   “เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนและการคำนวณในการนำส่งเงินประกันสังคม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิกรณีบำนาญชราภาพ...

สรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ณ  ห้องบงกชรัตน์ B   โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 24 – 25  เมษายน  2557  เรื่อง เงินเดือนและค่าจ้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินเดือน แบ่งเป็น สิทธิการรับเงินเดือน …. ปฏิบัติราชการ ….บรรจุใหม่ …. แต่งตั้ง เลื่อน โยกย้าย โอน …. เลื่อนขั้นเงินเดือน ….กลับเข้ารับราชการใหม่ ….ตาย  งดจ่ายเงินเดือน  ….ละทิ้ง/หนีราชการ...

สาระน่ารู้ : การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเตรียมการขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ

สาระน่ารู้ : การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเตรียมการขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ตอนที่ 1 โดย นายคำรณ โชธนะโชติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                  “คุณอย่างเพลิดเพลินกับการทำงานประจำ เพราะไม่ทำให้เราพัฒนา เรียนรู้มาปีหนึ่งพอแล้ว จากนี้ไปต้องใช้เวลาทำงานประจำให้น้อยลง งานหนึ่งงานเคยใช้เวลาทำ 100 %...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง คดีปกครองกับการพัสดุ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง  คดีปกครองกับการพัสดุ   ระหว่างวันที่  27-28  มีนาคม  2557 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดย ว่าที่.รตหญิงลัดดาวัลย์  เปียเนตร์  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นางสาวสุขสม  กลั่นกลิ่นหอม  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นายสุนทร  บัวจันทร์ ตำแหน่งนิติกร หัวข้อ  :  ปัญหาในการจัดหาพัสดุในแต่ละขั้นตอน การเข้าร่วม  การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้  เรื่อง  คดีปกครองกับการพัสดุ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ทั้งในเชิงป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่จะไปสู่คดีปกครอง และเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดหาพัสดุของมหาวิทยาลัยและสถาบันได้  โดยขอบเขตเนื้อหาของการประชุม ประกอบด้วย การบริหารงานพัสดุภาครัฐและแนวปฏิบัติ สัญญาทางปกครอง และบรรทัดฐานจากคดีปกครองที่เป็นหลักปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยเริ่มจากหัวข้อของการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ซึ่งการและกัน เนื่องจากมีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐ ...